Master i innovasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

120

Om studiet

Med en Master i innovasjon vil du videreutvikle dine
kunnskaper til å forstå, utvikle og tilrettelegge for
nyskaping i virksomheter. For ledere i virksomheter er
denne kompetansen helt grunnleggende for å hevde seg i den
stadig sterkere konkurransen med andre virksomheter både
nasjonalt og internasjonalt. Studiet gir en kompetanse
som er like relevant uavhengig om hvorvidt en ønsker å jobbe
i det private, det offentlige eller innen
frivillighetssektoren.

Ved å ta Master i innovasjon får du muligheten til å velge en
rekke emner som gir deg en bred innsikt og forståelse av
ulike organisasjoner, som f.eks. lederskap, bærekraft,
kreative næringer, markedsføring, og
prosjektledelse. Studiet gir deg dessuten muligheten til
praksis gjennom en internship-ordning i 3. semester. Her vil
du sammen med en gruppe medstudenter få et konkret prosjekt i
en ekstern organisasjon.

Studiet legger til rette for at studentene kan ha
studieopphold i utlandet.  Blant annet tilbyr vi en
dobbeltgradsordning med en høgskole i Berlin.  

Studiet med innovasjon i organisasjoner som kjerneemne gir
deg en masterutdanning som både er fremtidsrettet, spennende
og gir deg som student økt verdi når du skal ut å søke jobb
etter endt utdanning. 

Studiet passer for kandidater med bachelor i
økonomisk-administrative fag, reiselivsfag,
markedsføringsfag, ledelsesfag og andre samfunnsfag med
relevante fordypninger.

Karrieremuligheter

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse til stillinger som arbeider med
entreprenørskap og innovasjon både i offentlig og privat
sektor. Innen offentlig sektor vil det være stillinger i
kommunene og fylkeskommunenes næringsavdelinger, i
næringsdepartementene og i det offentlige
virkemiddelapparatet (for eksempel Innovasjon Norge). Innen
privat sektor vil du finne denne kompetansen i ulike
bransjeorganer, i utviklingsfunksjoner i større bedrifter, i
avisenes næringslivsredaksjoner osv. Vi har også flere
eksempler på studenter som har brukt studiet som plattform
for å starte egen bedrift.

Studiet gir også kompetanse til et bredt utvalg jobber som
ikke direkte er knyttet til innovasjon. Dette gjelder både i
privat, frivillig og offentlig sektor. Med en Master i
Innovasjon, med en eventuell fordypning ledelse og
organisering eller i økonomi, er du en aktuell og attraktiv
kandidat for en lang rekke stillinger på ulike nivåer i
nærings- og organisasjonsliv innenfor alle sektorer. Gjennom
analytiske ferdigheter og solid kompetanse innen innovasjon,
økonomi, ledelse- og organisasjoner vil du kunne arbeide i
konsulent- og rådgiverstillinger innen HR og en rekke andre
områder. Du vil kunne gå inn som prosjektleder eller
-medarbeider med en grundig faglig kompetanse.
Masterutdanningen gir også grunnlag for å kunne gå inn i
lederstillinger på flere nivåer.

Utveksling

I 3. semester vil det være mulighet for utenlandsopphold
eller opphold ved annen utdanningsinstitusjon i
Norge. Høgskolen i Innlandet har avtaler med
universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada,
USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru Chile
og Sør-Afrika.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet
av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og
personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg
smartere, ifølge  Time Magazine
                       

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen
din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff
og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og
dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et
annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning,
kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og
hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et
eller to semester, opparbeider du deg en språklig og
kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan
tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og
reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller
spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede
har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg
å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en
omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling
har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de
tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som
gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme
undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring
får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at
arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et
pluss, viser en  NIFU-rapport fra 2008. Den samme
undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som
del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger
fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange
får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette
nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent
med deg selv.  Erasmus Impact
Study
 peker i samme retning: studenter på
utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator på ditt
studiested for informasjon om hvilke universiteter som har
avtaler som inkluderer ditt studieområde.