Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRER
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 209566

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Ønsker du å styrke elevers livskvalitet gjennom ulike aktiviteter og bevegelsesformer? Da er dette lærerstudiet innen kroppsøving og idrettsfag perfekt for deg,

Studiet er en femårig forskriftsfestet masterutdanning som gir lektorkompetanse og kvalifiserer deg for å undervise i kroppsøving på barne- og ungdomstrinn og i både kroppsøving og idrettsfag på videregående skole.

Utdanningens mål er å utdanne deg til en reflektert profesjonsutøver som forstår fagenes egenart og betydning for og i samfunnet. Du vil bli i stand til å identifisere faglige utfordringer og besitte kompetansen som trengs for å utvikle din egen og kollegers praksis i skolen.

I tillegg vil du som student ha 60 studiepoeng i et annet skolefag, eller 30+30 studiepoeng i to andre skolefag i grunnopplæringen.Du kan også velge 60 studiepoeng fordypning i programfaget idrettsfag. Kombinasjonen av fordypning i kroppsøving og idrettsfag med breddekompetanse i flere skolefag eller fordypning i idrettsdag gjør deg til en attraktiv lærer for og i fremtidens skole ved fullført utdanning.

Studiet er organisert som en sekvensiell utdanning hvor du jobber med ett eller to emner i hvert semester. Studiet har en forskningsbasert, profesjonsrettet og praksisnær profil som gir deg solid pedagogisk og didaktisk kompetanse i undervisningsfagene.

Utdanningen har en tett kobling mellom teori og praksis, der emnene kjennetegnes av at innhold og arbeidsmåtene er varierte og spenner fra praktisk aktivitet til klasseromsundervisning. Praksisopplæringen er integrert i fagemner.

Våren andre studieår skriver du en profesjonsrettet FoU-oppgave med utgangspunkt i relevante problemstillinger fra praksisfeltet. Masteroppgaven ligger til 9. semester og skal være et profesjonsrettet arbeid med tydelig relevans for utvikling av kunnskap med og for praksisfeltet.

Som student på lærerutdanningen vil du blant annet lære om hvordan man tilrettelegger for undervisning som inkluderer en mangfoldig elevgruppe, hvordan tilrettelegge for elevers læring og utvikling og hva som kjennetegner god og rettferdig vurderingspraksis.

Les mer om studiet her.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak eller særskilt vurdering.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Attester

Du får informasjon om hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les mer om attester og erklæringer her

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte

Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet gir lektorkompetanse, og vil også kunne kvalifisere for opptak til PhD-studier ved norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Utveksling

Det gis mulighet for utveksling i tredje studieår. Utveksling gjennomføres i henhold til de utvekslingsavtaler institusjonen til enhver tid har. Du vil få informasjon om hvilke utvekslingsmuligheter du har.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested for mer informasjon. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Kvalifikasjon/tittel

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag