Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 90
Søknadskode (SO): 209852

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Med denne utdanningen vil du lære om grunnlaget for læring og gode sosiale fellesskap. Som pedagog blir du en viktig påvirker i samfunnsutviklingen gjennom pedagogisk arbeid med individer og i organisasjoner.

Vi lever i dag i en verden preget av rask utvikling på mange områder. Som aktive mennesker møter vi utfordringer som kun for noen år siden var utenkelige. Spørsmålet blir hvordan vi greier å forholde oss til denne utviklingen – og hvordan vi skal forberede oss til morgendagen?

Pedagogikkens løsning på denne utfordringen er å møte morgendagen basert på den lærdom vi gjør oss i dag.

Pedagogikk er både et praktisk og teoretisk fag hvor du vil jobbe selvstendig og i samarbeid med andre i et ivaretagende og faglig spennende læringsmiljø. Aktuelle temaer gjennom bachelorløpet knytter seg til læring, pedagogisk filosofi, sosialisering, danning, utdanningshistorie, utdanningspolitikk, spesialpedagogikk, rådgiving og veiledning, utviklings- og endringsarbeid og mediepedagogikk.

En verden som er preget av rask utvikling og endringer gjenspeiles i arbeidslivet, hvor ledere og medarbeidere stadig må løse oppgaver på nye måter. Denne utviklingen har derfor bruk for pedagoger som har kompetanser på læringsprosesser, utvikling og tilrettelegging av opplæring, som behersker varierte arbeidsformer og er engasjert i spørsmål og utfordringer i egen studiehverdag, nærmiljøet og det globale fellesskapet vi er en del av. Pedagoger er viktige bidragsytere i å påvirke samfunnsutviklingen gjennom pedagogisk arbeid både med enkeltindivider og i organisasjoner.

Gjennom bachelor i pedagogikk får du en bred innføring i ulike deler av pedagogikkfaget, som blant annet spesialpedagogikk, pedagogisk utviklingsarbeid, mediepedagogikk og formidling, og rådgiving og veiledning. Du oppnår en generell pedagogisk kompetanse rettet mot læring og utvikling i et livslangt perspektiv. Utdanningen er relevant for et bredt arbeidsmarked hvor sentrale områder er læring, bærekraftig utdanning, tilrettelegging av opplæring og kompetanseheving, organisasjonslæring og pedagogisk ledelse.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som har gjennomført årsstudium i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet kan søke opptak direkte til andre studieår via Lokalt opptak.

Opptaket direkte til andreåret av bachelorprogrammet ligger ute på ledige studieplasser og kan søkes nå i vår lokale søknadsweb. Det er for øyeblikket ikke mulig å søke opptak direkte til førsteåret gjennom Samordna opptak.

Ingen

Poenggrenser 2022

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter fullført bachelorgrad kan du bygge på utdanningen med masterstudier hos oss, for eksempel:

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Internasjonalisering er stadig viktigere. Som student på dette studiet, vil du tidlig møte internasjonale perspektiver relatert til fagets egenart og innholdet i de enkelte emnene. I tillegg kan de møte gjesteforelesere, arbeidskrav med internasjonale/globale perspektiver og pensumlitteratur på engelsk. I noen emner kan undervisning og seminarrekker foregå på engelsk.

I fjerde semester anbefaler vi deg å ta et studieopphold i utlandet. Du kan velge emner innen pedagogikk ved en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. HINN samarbeider med læresteder i hele verden. Kontakt internasjonalt kontor ved fakultetet for veiledning om utveksling. De kan fortelle om aktuelle land og læresteder, hvilke krav som gjelder, hvordan søke, og veilede i spørsmål om lån og stipend fra Lånekassen.

I Europa finnes det også en egen stipendordning som heter Erasmus+, som studenter kan søke på, i tillegg til lånekassestøtte. Stipendet omfatter alle som studerer i et EU-land, samt på Island, i Lichtenstein, Nord-Makedonia, Serbia eller Tyrkia.

Studenter som reiser på utveksling, skal gjennomføre 30 studiepoeng. De fleste læresteder tilbyr fag som undervises på engelsk.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i pedagogikk

Alle utdanninger innen