Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Lillehammer

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 35.40 (primær)
  • 41.60 (ordinær)

Studieplasser

70

Søknadskode (SO)

209525

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du lære mer om mennesker i organisasjoner? I dette studiet vil du få kunnskap om ledelse, organisasjonsendring og personalutvikling.

Denne bacheloren i organisasjon og ledelse, gir deg en bred innføring i ulike fagfelt som er nyttig for å kunne håndtere oppgaver innen ledelse, organisasjon og HR, i et moderne arbeidsliv. 

Studiet bygger på kunnskap fra samfunnsfag, som sosiologi, statsvitenskap og psykologi, i tillegg til juss, økonomi og innovasjon. 

Studiet er praktisk rettet og gir deg en innsikt i de ulike fagfeltene, slik at du skal kunne håndtere aktuelle oppgaver i arbeidslivet. Studentene utvikler også kompetansen gjennom praktisk arbeid i ulike organisasjoner.

Karrieremuligheter

Studiet gir en bred innføring til arbeidsoppgaver innen administrasjon, organisasjon, ledelse og mer spesielt med personalarbeid (HR), i alle deler av arbeidslivet. Studiet er typisk flerfaglig som bygger først og fremst på samfunnsfag. Studentene tilegner seg også kunnskap i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, blant annet for å skrive en selvstendig bacheloroppgave.

Med dette utgangspunktet er studentene godt rustet til stillinger innenfor en rekke områder. Dessuten har de et godt utgangspunkt studier videre på masternivå.

Videre studier

Høgskolen i Innlandet tilbyr flere  masterstudier innenfor økonomi, ledelse og innovasjon som kan være aktuelle for studenter med Bachelor i organisasjon og ledelse. Studiet kvalifiserer også for mange ulike masterstudier ved flere høgskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet.

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Som student ved Bachelor i organisasjon og ledelse har du mulighet til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester. I tillegg har det vært tradisjon for å ta en studietur til Berlin.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.