Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 209486

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

God helse er viktig både for den enkelte og for befolkningen på samfunnsnivå. Dette studiet passer for deg som ønsker å arbeide med livsmestring, helsefremmende og forebyggende tiltak.

Bachelor i folkehelsearbeid er en tverrfaglig utdanning som gjør studentene i stand til å utøve helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot ulike målgrupper i befolkningen.

Det overordnede målet med studiet er å sette studentene i stand til til å identifisere, analysere, adressere og reflektere over komplekse folkehelseutfordringer, med utgangspunkt i faglig kunnskap og ferdigheter opparbeidet gjennom de ulike emnene.

Studentene vil få kunnskap og ferdigheter i viktige fagområder som epidemiologi, sosiologi, psykologi, helsekommunikasjon, folkehelsepolitikk og forvaltning, samt en inngående forståelse for hvorfor komplekse folkehelseutfordringer krever en tverrfaglig tilnærming.

Usunne levevaner har blitt en stadig økende helseutfordring i Norge og verden for øvrig, og medfører store konsekvenser for sykelighet og dødelighet i befolkningen. Disse helseutfordringene kan ikke kun bli forstått og løst på et individnivå. Det er derfor et stadig økende behov for godt utdannede fagpersoner som evner å se folkehelseutfordringer fra flere nivåer.

Et slikt systemperspektiv vil bidra til et samfunn som legger til rette for at alle deler av befolkningen settes i stand til å utvikle og opprettholde sunne levevaner gjennom positive helsevalg.

Menneskers helse, forbrukerlivsstil og livskvalitet er uløselig knyttet til klima, bærekraft og miljø. Dermed er det å utdanne fagpersoner som forstår kompleksiteten i dette samspillet, samt evner å igangsette bærekraftige folkehelsetiltak på kommunalt- og fylkeskommunalt nivå av stor betydning.

Et sentralt trekk ved studiet er at studentene skal få førstehåndserfaring med nasjonalt og globalt folkehelsearbeid. Det legges derfor opp til et utvekslingssemester der kandidatene kan velge mellom utveksling til internasjonale universitet, internship hos nasjonale og internasjonale folkehelseaktører eller valgbare emner ved Høgskolen i Innlandet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Attester

Du får informasjon om hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les mer om attester og erklæringer her

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Bachelor i folkehelsearbeid gir grunnlag for opptak til masterstudier innenfor folkehelsefeltet ved universiteter og høgskoler i inn- og utland, deriblant master i folkehelsevitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Det er lagt til rette for internasjonal utveksling eller internship i studiet. Studieopphold/internship med varighet på ett semester skal gjennomføres i fjerde semester.

Høgskolen i Innlandet har flere samarbeidspartnere i utlandet med studietilbud innen folkehelse.

Hva med å ta et semester ved et studiested i Norden, USA eller Australia, eller få erfaring med internasjonalt folkehelsearbeid gjennom et internship?

Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i femte og eventuelt tredje semester, forutsatt at man finner emner som kan erstatte emner i tilsvarende semester hjemme. Alle utenlandsopphold må godkjennes av HINN på forhånd.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i folkehelsearbeid

Alle utdanninger innen