Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

7. desember 2023.

Om studiet

Kvifor ta PPU?

Behovet for lærarar er stort. Denne utdanninga gjer deg kvalifisert til eit sikkert yrke med god startløn. Som lærar får du ein meningsfylt, variert og sosial arbeidskvardag der du kan bruke mange sider ved deg sjølv. Du får moglegheit til å fodjupe deg i spanande fagområder og ein fleksibel jobb med gode ferieordningar.

Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng fagdidaktikk. Desse er fordelt likt i to emne:

  • Leiing av læreprosessar
  • Skulen i samfunnet

Dette heiltidstudiet er lagt til campus Sogndal. (Vil du heller ta studiet på deltid, kan du ta studiet på Stord eller i Sogndal.)

Vi tilbyr desse fagprofilane på heiltidsstudiet i Sogndal

  • Kroppsøving/idrett
  • Samfunnsfag (avlyst for hausten 2023)

Dersom det ikkje blir nok søkarar innan dei enkelte profilane, blir ikkje desse starta opp.

Studieprogrammet følgjer dei læringsutbytta som til ei kvar tid er gjeldande i rammeplan og nasjonale retningslinjer. Nærmare omtale av studiet og progresjon ligg i emneplanane til studiet og i studiehefte frå den enkelte studiestaden.

Studiets oppbygging

Praksis

Praksisopplæringa har eit omfang på 60 heile arbeidsdagar Du tileignar deg praktisk erfaring med læringsteoriar og pedagogiske fenomen som blir tatt opp i dei to teoretiske emna i studiet.

Praksisopplæringa består av alle dei aktivitetane som inngår i arbeidskvardagen til ein lærar, og blir omtalt i emneplanane for praksis. Praksis skal vere rettleia, og du vil få praksisbesøk der både praksisrettleiar og lærar frå HVL deltar.

Her finner du informasjon om praksis og praksisperiodar.

Vanlige spørsmål og svar

Opptakskrav

Opptak til allmenndidaktiske fagprofilar (for eksempel norsk og naturfag):

  • Mastergrad som inneheld minst eitt relevant fag som gir kompetanse til å undervise, der fordjupinga må vere på minimum 60 studiepoeng (sp).

Opptak til praktiske- estetiske fagprofilar (for eksempel musikk og idrett). Du må oppfylle eitt av krava under:

  • Mastergrad som inneheld minst eitt relevant fag som gir kompetanse til å undervise, der fordjupinga må vere på minimum 60 sp.
  • Bachelorgrad i utøvande eller skapande kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 sp i kunstfaget.
  • Bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskulen. Eitt av faga kan erstattast av drama-/teaterfag. Det må inngå fordjuping på minst 120 sp i eitt fag. Øvrige fag må ha eit omfang på minst 30 sp. Det blir stilt krav om gjennomsnittskarakter C (30 karakterpoeng) eller betre frå bachelorgraden.

Bachelorgraden i 3. kulepunkt må bestå av utelukkande praktisk-estetiske fag. Støttefag i eksempelvis norsk, økonomi osv. blir ikkje godkjent.

Om opptak til PPU

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Utdanninga gir undervisningskompetanse frå 5. trinn i grunnskule, vidaregåande skule, vaksenopplæring og høgskule, avhengig av kva fag og fagkompetanse du har i botn.

Alle utdanninger innen