Fakta

Sted:
Stord
Sogndal
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. november 2023.

Om studiet

Kvifor velge PPU?

Behovet for lærarar er stort. Denne utdanninga gjer deg kvalifisert til eit sikkert yrke med god startløn. Som lærar får du ein meningsfylt, variert og sosial arbeidskvardag der du kan bruke mange sider ved deg sjølv. Du får moglegheit til å fodjupe deg i spanande fagområder og ein fleksibel jobb med gode ferieordningar.

Dette deltidsstudiet er samlingsbasert og blir tilbudt på Stord hausten 2023. (Vil du heller ta studiet på full tid, kan du ta heiltidstudiet i Sogndal.)

Studiet består av pedagogikk og fagdidaktikk som er integrert i dei to emna våre. 

 • Første år: Leiing av læreprosessar
 • Andre år: Skulen i samfunnet

Studiets oppbygging

Fagprofilar på Stord for 2023-kullet (deltid)

 • Matematikk
 • Naturfag
 • Framandspråk
 • Norsk
 • Kroppsøving og idrett
 • Musikk/dans/drama
 • Samfunnsfag (Historie, samfunnskunnskap, geografi)
 • Religion
 • Kunst og handverk

Undervisinga i fagdidaktikk vil kunne bli gitt i samanslåtte grupper. Dersom det ikkje blir nok søkarar innan dei enkelte profilane, blir ikkje desse starta opp.

Korleis er studiet lagt opp?

Deltidsstudiet er organisert som ei fleksibel, samlingsbasert og nettstøtta utdanning.

Studiet knyter teori og praksis saman til eit heilskapleg og integrert studium, og gir deg som framtidig faglærar nødvendig startkompetanse. Studieprogrammet tek utgangspunkt i ei forståing av profesjonskompetanse som inkluderer fag- og fagdidaktiske, didaktiske, pedagogiske og etiske kunnskapsformer.

Studieprogrammet følgjer dei læringsutbytta som til ei kvar tid er gjeldande i rammeplan og nasjonale retningslinjer. Nærmare omtale av studiet og progresjon ligg i emneplanane til studiet og i studiehefte frå den enkelte studiestaden.

Vi har varierte og studentaktive arbeidsformer. Kva arbeidsformer som blir brukt er avhengig av kva tema vi arbeider med.

Sletting av studielån

Viss du fullfører visse lærarutdanningar i realfag, framandspråk, samisk eller kvensk, kan du få sletta inntil 50 000 kroner av studielånet sitt. Les mer om ordninga her.

Praksis i PPU

Praksisopplæringa er ein viktig del av utdanninga og har eit omfang på 60 dagar, 30 dagar kvart studieår. I praksis får du øve deg som klasseleiar med rettleiing av praksislærar. Vi søkjer å gjere undervisinga på høgskulen mest mogleg relevant for det du møter i praksis.

Praksisopplæringa består av alle dei aktivitetane som inngår i arbeidskvardagen til ein lærar, og blir omtalt i emneplanane for praksis. Du blir fulgt opp av profesjonsrettleiar frå Høgskulen på Vestlandet. Om du har jobb i skulen, kan du ha ein av praksisperiodane på eigen arbeidsplass.

Her finn du informasjon om praksis og praksisperiodar.

Samlingsdatoar studieåret 2023/24 (PPUA305)

 • 31. august - 1. september
 • 19. - 20. oktober
 • 23. - 24. november
 • 11. - 12. januar
 • 7. - 8. mars
 • 11. - 12. april

Spørsmål og svar om PPU allmenne fag

Opptakskrav

Opptak til allmenndidaktiske fagprofilar (for eksempel norsk og naturfag):

 • Mastergrad som inneheld minst eitt relevant fag som gir kompetanse til å undervise, der fordjupinga må vere på minimum 60 studiepoeng (sp).

Opptak til praktiske- estetiske fagprofilar (for eksempel musikk og idrett). Du må oppfylle eitt av krava under:

 • Mastergrad som inneheld minst eitt relevant fag som gir kompetanse til å undervise, der fordjupinga må vere på minimum 60 sp.
 • Bachelorgrad i utøvande eller skapande kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 sp i kunstfaget.
 • Bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskulen. Eitt av faga kan erstattast av drama-/teaterfag. Det må inngå fordjuping på minst 120 sp i eitt fag. Øvrige fag må ha eit omfang på minst 30 sp. Det blir stilt krav om gjennomsnittskarakter C (30 karakterpoeng) eller betre frå bachelorgraden.

Bachelorgraden i 3. kulepunkt må bestå av utelukkande praktisk-estetiske fag. Støttefag i eksempelvis norsk, økonomi osv. blir ikkje godkjent.

Om opptak til PPU

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Utdanninga gir undervisningskompetanse frå 5. trinn i grunnskulen, vidaregåande skule, vaksenopplæring og høgskule, avhengig av fagkompetanse.

Alle utdanninger innen