Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: 21. august
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. november 2023.

Om studiet

Kvifor studere Matematikk 1 5-10?

I studiet arbeider du med matematikklæring i tråd med Kunnskapsløftet 2020.

Du skal utvikle eit fagleg og didaktisk grunnlag for matematikkundervisning på mellom- og ungdomstrinnet.

Kva lærar du ved å ta vidareutdanning i Matematikk 1 5-10?

Du skal arbeide med dei matematiske tema tal og talforståing, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynsrekning.

Du skal lære om bruk av digitale verktøy og reflektere kring korleis bruk av digitale verktøy kan vidareutvikle matematikkfaget.

Den praktiske erfaringa du har vert trekt inn i emnet, og det er eit mål at du skal tilføre skulen du underviser på oppdatert fagleg og didaktisk kompetanse.

Målgruppe

Matematikk 1, 5-10. trinn er retta mot deg som ønskjer å undervise i matematikk, men som har færre enn 30 studiepoeng i faget.

Opptakskrav

Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsett i ei lærarstilling.

Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvike dersom du berre manglar faget du søker på, for å få fullført lærarutdanninga di.

Om du søker dispensasjon frå opptakskravet, må det foreligge  stadfesting frå tidlegare studiestad om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

Karrieremuligheter

Praktisk informasjon

Alle utdanninger innen