Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203009

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Er du opptatt av miljøutfordringane vi står overfor og likar realfag og teknologiske fag? Då kan kjemiingeniørutdanninga vere noko for deg!

Kvifor studere kjemiingeniør?

Som kjemiingeniør jobbar du med korleis vi kan utnytte naturressursane våre utan å skade naturen, og er med på å finne gode løysingar for ei berekraftig utvikling.

Du kan studere kjemiingeniør på heiltid ved campus Bergen. 

Kjemi er læra om stoff, korleis dei kan framstillast, kva eigenskapar dei har og korleis dei reagerer med kvarandre. 

Gjennom studiet i kjemiingeniør lærer du

 • om grøn kjemi og korleis kjemi bidreg til å løyse utfordringar både i kvardagen, i industrisamanheng og i eit miljøperspektiv
 • bruk og handtering av kjemikaliar
 • bruksområda og funksjonane til moderne laboratorieinstrumentering
 • å utføre kjemiske analysar, inkludert miljø- og legemiddelanalysar
 • om oppbygging, funksjon og drift av industrielle prosess- og produksjonsanlegg 
 • utrekningar i samband med termodynamikk, strøymingslære, separasjon og reinseteknologi, samt varmetransport og varmeoverføring
 • å bruke ulike dataverktøy

Kjemiingeniørutdanninga er yrkesretta med eit fokus mot miljø- og prosessteknologi. 

Det er ikkje krav om Kjemi 1 og Kjemi 2 ved opptak.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Du får kontakt med industri- og næringsverksemd gjennom prosjektarbeid, ekskursjonar og gjesteforelesingar. Undervisninga er praktisk retta, med øvingar i moderne laboratorium. Arbeid i laboratorium blir utført både i studentgrupper og individuelt, og du får tett oppfølging.

Du kan velje blant fleire spennande valfag, og du kan også ha praksis i ei bedrift.

I siste studieår skal du gjennomføre ei bacheloroppgåve (prosjektoppgåve) i samarbeid med medstudentar. Bacheloroppgåva kan utførast internt ved Høgskulen på Vestlandet eller eksternt i ei bedrift. Du kan også ta bacheloroppgåva i utlandet.

Avhengig av val av bacheloroppgåve og valfrie emne kan du fordjupe deg innan vatnreinseteknologi, batteriteknologi, biogassproduksjon, grøne kjemiske syntesar, prosesskjemi og datasimulering, samt akvakultur. 

Praksis for kjemiingeniør

I 5. semester, eller sommaren før, kan du velje å gjennomføre ein praksisperiode i ei bedrift. Dette gir deg relevant praktisk erfaring frå arbeidslivet. Fagmiljøet har eit stort kontaktnettverk og kan setje deg i kontakt med lokalt næringsliv for praksis-, deltids- eller sommarjobb.

Du kan følgje HVL kjemi på instagram.

Har du fagskuleutdanning?

Har du tatt 2-årig fagskule og ønsker å gå vidare med ei ingeniørutdanning?

Du kan få fritak for inntil 60 studiepoeng dersom du har fagskuleutdanning i prosess. Då tek du  utdanninga over 2 år. 

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Utdanninga legg til rette for at du kan ta eit semester ved ein utdanningsinstitusjon i utlandet i siste studieår. Sjå kor du kan reise i lista under. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg må du ha matematikk R1+R2 og fysikk 1.

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og fysikk 1 i tillegg.

Les meir om våre forkurs her.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Ein bachelor i kjemiingeniør gir er ei brei, allsidig og framtidsretta utdanning som gir mange jobbmuligheiter. 

Arbeidsoppgåvene kan omfatte

 • planlegging av laboratoriearbeid eller prosjektering av prosess- og produksjonsanlegg ved bruk av dataprogram
 • installasjon, oppstart, drift og vedlikehald av anlegg og analyseinstrument
 • produksjon, samt kontroll av råvarer og ferdige produkt
 • kjemiske analysar i analyselaboratorium og kvalitetskontroll av analyseresultat
 • feltarbeid, til dømes miljøovervaking
 • arbeid med helse, miljø og sikkerheit (HMS)
 • undervisning, forsking og utvikling

Du vil finne relevante jobbar i

 • ingeniør- og energiselskap
 • laboratorieselskap som tilbyr kjemiske analysar
 • selskap som er leverandørar av kjemikaliar, utstyr og instrument
 • prosessindustri samt næringsmiddel- og legemiddelindustri
 • stat eller kommune innan til dømes vatn og avløp samt avfallshandtering
 • havbruksnæringa

Lønn: Kva tener ein kjemiingeniør

Ein kjemiingeniør tener i gjennomsnitt 734 280 kr i året. Sjå meir informasjon om lønn på utdanning.no.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Belgia | AP University of Applied Sciences and Arts | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10239

Belgia | Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=827

Ungarn | Eötvös Loránd University (ELTE) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=808

Alle utdanninger innen