Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 203835

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

19. mai 2024.

Om studiet

Vil du vere med og finne løysingar for berekraftig produksjon av fornybar energi? Med denne utdanninga kan du bidra med planlegging og tilrettelegging for meir bruk av fornybare energikjelder. 

Kvifor studere fornybar energi?

Ei av dei viktigaste utfordringane verda står overfor, er å finne løysingar for korleis vi kan sikre tilgang til energi samtidig som vi reduserer klimagassutsleppa.

I Norge har vi god tilgang på fornybare energiressursar som vatn, vind og bioenergi. Å bruke desse ressursane på ein berekraftig måte er ei tverrfagleg utfordring, sidan også produksjon av fornybar energi påverkar naturen og samfunnet.

Tar du ei utdanning i fornybar energi i Sogndal, får du ein unik og tverrfagleg kompetanse innan fornybar energiteknologi, energisystem, energiøkonomi, miljø- og arealplanlegging.

Gjennom studiet lærer du om

 • energiressursar og det norske energisystemet
 • berekraftig energiomstilling
 • fornybar energiteknologi og innovasjon
 • miljøkonsekvensar ved produksjon og bruk av fornybar energi
 • politiske og sosiale handlingsdrivarar og barrierar ved energiomstilling
 • kva rolle kommune, fylke og stat spelar i utbygging av fornybar energi
 • planlegging, regulering og næringsutvikling innan fornybar energi-sektoren.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

På utdanninga i fornybar energi har vi forelesingar, øvingar på laboratorium, og gruppe- og prosjektoppgåver. Du kjem tett på fagfeltet du utdannar deg til gjennom ekskursjonar, feltarbeid og gjesteforelesingar.

Vi har blokkundervisning, det vil seie at vi jobbar med eit emne om gongen, med avsluttande eksamen, før vi begynner på neste emne.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 4. eller 5. semester.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Med ei fornybar energi-utdanning kan du jobbe som rådgivar og saksbehandlar i kommunar, fylkeskommunar, direktorat og konsulentfirma.

Du kan blant anna jobbe med

 • miljørådgiving og klimaplanar
 • konsekvensanalysar og konsesjonsbehandling
 • planlegging
 • oppgåver innan konsesjonsprosessar, økonomiske vurderingar og grunneigarkontakt

Utveksling

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Canada | Trent University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10390

Litauen | Kaunas University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10653

Nederland | Wageningen University & Research (WUR) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10295

Nederland | Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (VHL) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10375

Nederland | HAS Green Academy | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10434

Tyskland | Trier University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10454

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

USA | Western Washington University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10517