Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

6. desember 2023.

Om studiet

Kvifor studere Engelsk?

Med denne videreutdanningen i engelsk, får du større innsikt i språkopplæring, fagkunnskap og fagdidaktikk på mellom- og ungdomstrinnet. Du får også videreutviklet dine egne språkferdigheter og tekstkompetanse. Studiet Engelsk 2 bygger på Engelsk 1.

Kva lærer du?

  • Du får større innsikt i språkopplæring, fagkunnskap og fagdidaktikk på mellom- og ungdomstrinnet.
  • Studiet omfattar òg vidareutvikling av språkferdigheit og tekstkompetanse, og gjev deg ei innføring i eit rikt og variert utval tekstar, både til vidare personleg og fagleg vekst og til bruk i undervisning på mellom- og ungdomstrinnet.
  • Du får djupare kunnskapar om grammatisk og fonologisk struktur i det engelske språket.
  • Studiet fokuserer på kva som kjenneteiknar elevar på dei ulike trinna og deira språkutvikling.
  • Du lærer òg om temaa kommunikasjon, språkleg og kulturelt mangfald, vurdering og utvikling av digitale ferdigheiter i engelskfaget.

Målgruppe

Lærarar som underviser i engelsk og som ønsker personleg og fagleg vekst til bruk i undervisning. 

Opptakskrav

Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må vere tilsett i ei lærarstilling.

Du må ha minst 30 studiepoeng i engelsk frå tidlegare.

Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvikast dersom du berre manglar faget du søker på, for å få fullført lærarutdanninga di.

Om du søker dispensasjon frå opptakskravet, må det foreligge  stadfesting frå tidlegare studiestad om at studiet du søker opptak til, kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

Alle utdanninger innen