Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Få innføring i språkopplæring og fagdidaktikk i eit rikt og variert utval av tekstar til bruk i undervisning på mellom- og ungdomstrinnet. Utvikling av eiga språkferdigheit og tekstkompetanse står sentralt.

Studiet har to emne som bygger på kvarandre, emne 1 blir undervist i haustsemesteret og emne 2 i vårsemesteret.

Kva lærer du?

Studiet omfattar kunnskap om det engelske språket sin grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av eiga språkferdigheit, tekstkompetanse og aktivt ordforråd. I tillegg gir studiet innsikt i ulike læringsaktivitetar og arbeidsmåtar.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som ein del av undervisninga i emne 2 om våren, men er ikkje obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt alternativt opplegg for dei som velger ikkje å dra. Reiseutgifter, opphald og kursavgift betales av kvar student. Sjå https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses.

Vurderingsformer

  • Emne 1: Munnleg eksamen
  • Emne 2: Deleksamen - Semesteroppgåve og kunnskapsprøve

Nettundervisning 

Undervisinga er på engelsk. 

Studiet er nettbasert og består av forelesningar, presentasjonar, seminar og gruppeinndelte økter. Nettundervisning er tysdagar kl. 14.00 til 16.00.

Vi nyttar læringsplattforma Canvas og konferanseverktøyet Zoom til kommunikasjon med deg i dette studiet. Digitale pedagogiske verktøy blir og tatt i bruk i studiet.

Den praktiske erfaringa di vert trekt inn i videreutdanninga, og det er eit mål at studiet skal tilføre skulen du underviser på oppdatert fagleg og didaktisk kompetanse.

Du skal gjennomføre eit klasseromretta didaktisk prosjekt der du reflekterer over eigen praksis, og skal òg kunnskapsdele med kollegaer og minst ein frå leiinga.

Opptakskrav

Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må vere tilsett i ei lærarstilling.

Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget det søkes på, for å få fullført sin lærerutdanning.

Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

Karrieremuligheter

Kven er studiet for?

Engelsk 1, 5-10 rettar seg i hovudsak mot deg som er lærar på mellom- og ungdomsskuletrinnet, og som manglar formell kompetanse i engelsk frå før.

Alle utdanninger innen