Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

25. august

Om studiet

Studietilbodet Engelsk 1, 5-10 gir grunnutdanning for deg som undervisar eller vil undervise i engelsk i 5. til 10 trinn. Studiet gir innføring i språkopplæring og fagdidaktikk i eit rikt og variert utval av tekstar til bruk i undervisning på mellom- og ungdomstrinnet. Utvikling av eiga språkferdigheit og tekstkompetanse står sentralt.

Kva lærer du?

Studiet har to emne som bygger på kvarandre, emne 1 blir undervist i haustsemesteret og emne 2 i vårsemesteret.

Studiet omfattar kunnskap om det engelske språket sin grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av eiga språkferdigheit, tekstkompetanse og aktivt ordforråd. I tillegg gir studiet innsikt i ulike læringsaktivitetar og arbeidsmåtar.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som ein del av undervisninga i emne 2 om våren, men er ikkje obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt alternativt opplegg for dei som velger ikkje å dra. Reiseutgifter, opphald og kursavgift betales av kvar student. Sjå https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/»

Den praktiske erfaringa til studentane vert trekt inn i emnet, og det er eit mål at studiet skal tilføre skulen du underviser på oppdatert fagleg og didaktisk kompetanse.

Undervisinga er på engelsk. Me nyttar læringsplattforma Canvas til kommunikasjon med studentane ved dette studiet. Her blir det lagt ut leksjonar, arbeidsoppgåver, og obligatoriske arbeidskrav. Samlingane er lagt til Høgskulen på Vestlandet, Bergen.

Vurderingsformer

  • Emne 1: Munnleg eksamen
  • Emne 2: Deleksamen, med ein skriftleg skuleeksamen og ei skriftleg oppgåve

Studiets oppbygging

Timeplan

Studiet er nett- og samlingsbasert med tre obligatoriske samlingar på to dagar per semester. Samlingane er på dagtid i vekedagar. Du får tilgang til læringsportalen Canvas før studiestart med meir informasjon.

Opptakskrav

Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må vere tilsett i ei lærarstilling.

Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget det søkes på, for å få fullført sin lærerutdanning.

Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

Karrieremuligheter

Kven passar studiet for?

Engelsk 1, 5-10 rettar seg i hovudsak mot deg som er lærar på mellom- og ungdomsskuletrinnet, og som manglar formell kompetanse i engelsk frå før.

Alle utdanninger innen