Nyskaping og utviklingsarbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet Nyskaping og utviklingsarbeid handlar om å skapa verdiar - sosiale, kulturelle og økonomiske.

Studienivå

Årsenhet og kortere

Organisering

 • Samlingsbasert

Studiepoeng

60

Kostnader

42 000

Om studiet

Kurset handlar om:

 • Det skapande mennesket
 • Kreativitet
 • Produktutvikling og -merking P1040048_816_x_612
 • Ressursidentifikasjon og ressursutvikling
 • Natur- og kulturbasert næringsutvikling
 • Entreprenørskap
 • Stadutvikling
 • Samskaping og nettverksskaping
 • Lokalt/regionalt særpreg – og korleis utnytta dette
 • Korleis bruka lokale ressursar på nye måtar.
 • Korleis utvikla nye produkt, næringar og bedrifter

Det er nye idear og satsingar som skaper framtida. Gjennom årsstudiet Nyskaping og utviklingsarbeid lærer du å verkeleggjera idear og å sjå med nye auge på dine eigne omgivnader: Kan me bruka ressursane våre på nye måtar? Kan eg utvikla verksemda mi vidare? Eller kanskje ønskjer eg å starta ny verksemd basert på garden/staden sine særpreg? Korleis mobilisera for gode idear og livskraftige lokalsamfunn?

Faget har relevans for alle som arbeider med utvikling, både i næring, kultur- og organisasjonsliv og i offentleg sektor.

Studiet vil vera med å gje

 • Auka innsikt og forståing i verdiskaping, entreprenørskap, kreativitet, produktutvikling og kommersialisering.
 • Kunnskap om korleis stader og lokalsamfunn kan endrast nedanfrå.
 • Personleg utvikling; handlekraft, vågemot, åpenheit, bevisstgjering av eigne evner og eige rom til å skapa, nysgjerrigheit og det å sjå nye samanhanger.

Studiet vil motivera til

 • å starta eiga verksemd
 • å fornya eksisterande verksemder
 • produkt-, prosess- og metodeutvikling
 • utviklings-, undervisnings- og rettleiingsarbeid i offentlege og private institusjonar
 • utvikling av nye næringar og yrke

Studiets oppbygging

Studieplanen er delt inn i tre fagområde: 

 • Nyskaping, entreprenørskap og kreativitet (30 stp)

 • Utviklings-/BA-oppgåve (30 stp)