Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

17. november 2023.

Om studiet

Den erfaringsbaserte mastergraden er retta mot lærarar som har 60 studiepoeng i engelsk, og som ønskjer å oppnå lektorkompetanse. Utdanninga er profesjonsretta, og det er lagt opp til at studentane skal sjå praksiserfaringane sine opp imot aktuell fagteori og forsking. Fordjupingsfaget blir sett i ein historisk og samfunnsmessig samanheng. Studiet gir kompetanse for å kunne tilpasse opplæringa i engelsk til ei mangfaldig elevgruppe.

Undervisningsopplegg

Undervisninga er lagt til Høgskulen i Volda og er dialogbasert og forskingsbasert. Studentane skal arbeide i grupper, arbeide med ulike arbeidskrav, oppgåveskriving, litteraturstudium, feltarbeid/datainnsamling og rettleiing Det vil bli arrangert eit oppstartsseminar, midtvegsseminar og sluttseminar knytt til arbeid med masteroppgåva.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4534

Anbefalt forhåndskunnskap

Fullført lærarutdanning, 60 studiepoeng i engelsk med snittkarakter C og minimum to års relevant yrkespraksis.