Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

1. februar 2024.

Om studiet

Har du fag-/sveinebrev eller ei profesjonsutdanning frå høgskule eller universitet? Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) er eit påbyggingsstudium som kvalifiserer til arbeid som lærar. Det betyr at du byggjer PPU-Y på kompetansen du allereie har, slik at du kan undervise i yrkesfaglege programområder i vidaregåande opplæring. Behovet for kompetente yrkesfaglærere er stort! Studiet vert tilbode frå hausten 2024 både i Volda og i Kristiansund. Ønskar du meir informasjon om blant anna praksis eller har andre spørsmål om PPU? Det finn du her: Informasjonsside for Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag er sett saman av undervisning i dei tre områda pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis. I pedagogikk lærar du korleis ein skal legge opp læringsprosessar. I yrkesdidaktikk får du kunnskapar og ferdigheitar i det å lære frå deg eit yrke. I praksisperiodane får du prøvd deg som lærar både på ungdomskule og vidaregåande skule. Det er ein heilskapleg samanheng mellom dei tre områda som saman skal sikre at du utviklar ein trygg og tydeleg yrkesfaglæraridentitet.

Undervisningsopplegg

Undervisninga består av både fysiske samlingar og digital undervisning. Arbeidsformane er varierte og krev stor grad av studentaktivitet og samarbeid. Den digitale undervisninga går både i sanntid og ved egenarbeid (videoar, oppgåver og liknande). Det er obligatorisk deltaking i undervisning og organisert studiearbeid ved HVO, med krav om 80% frammøte. Praksis Studenten skal ha to praksisperioder på 30 dagar i kvart semester, totalt 60 dagar praksis i løpet av studiet. Praksisopplæringa skal vere rettleia, vurdert og variert. Det betyr blant anna at du vil få oppnevnt ein eller fleire praksislærarar som skal følge deg i heile praksisperioda. I hovudsak vil ein få praksis på aktuelle yrkesfaglege områder, men minst 10 dagar skal vere på ungdomsskulen. Høgskulen i Volda har praksisskuleavtale med fleire skular i vår region, men andre skular i heile landet kan også vere aktuelle som praksisskular etter i konkret vurdering. Vi prøvar å skaffe praksisplassar i området der studenten bur, men nokre fagbakgrunnar må påregne litt lengere reiseveg. På grunn av ønske om kvalitetssikring og likt utbytte av praksis er det praksiskontoret ved HVO som avgjer kvar du skal ha praksis, men vi tek gjerne i mot forslag til praksisstad. Inntil 50% av praksis kan gjennomførast på eigen arbeidsplass, for dei som er i tilsetjingsforhold som lærar. For alle gjeld at ein i løpet av studiet også skal gjennomføre minimum 15 dagar samanhengande praksis ved ein annan skule enn der ein er tilsett. Meir informasjon om dette, og avtale vert gjort etter studiestart. I praksisperioden er det krav om 100 % oppmøte. Etter avtale med praksiskontoret er det mogeleg å ha praksis på 2-3 dagar i veka og strekke praksisperioda over 12 veker i staden for 5 dager per veke i 6 veker. Du må organsiere (arbeid og livssituasjon) slik at du har høve til å gjennomføre praksisperioda i det aktuelle tidsrommet. Ei detaljert praksis- og samlingsrute med datoar og tidspunkt vert publisert i god tid før studiestart.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak 2023. Søknadskode: 4303 (Volda) 4403 (Kristiansund)

Anbefalt forhåndskunnskap

Studentar med yrkesfagleg kompetanse vert tekne opp på eitt av følgjande to grunnlag: a. Fullført treårig profesjonsretta universitets- eller høgskuleutdanning og minimum to års relevant yrkespraksis. Profesjonsretta utdanning er i denne samanhengen utdanning som kvalifiserer for undervisning på yrkesfaglege studieretningar i vidaregåande opplæring, t.d. fagskule/høgare utdanning. b. Generell studiekompetanse og fag-/sveinebrev eller anna fullført treårig yrkesutdanning på vidaregåande nivå, to års relevant yrkesteoretisk utdanning og minimum fire års yrkespraksis. To år av læretida kan inngå i praksiskravet. Lengre yrkespraksis og god yrkesteoretisk utdanning kan etter individuell vurdering kompensere for kravet om generell studiekompetanse. Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag prioriterer vi slik: a. Søkjarar med fullført masterstudium/hovudfag og med relevant undervisningsfag for vidaregåande skule. b. Søkjarar med bachelor-/cand.mag.-grad og med relevant undervisningsfag for vidaregåande skule. c. Søkjarar som tilfredsstiller krava til generell studiekompetanse og fag-/sveinebrev eller anna fullført treårig yrkesutdanning på vidaregåande nivå, yrkesteoretisk utdanning og minimum to års yrkespraksis. Studentane i denne gruppa vert prioriterte etter utdanning og yrkespraksis. Les mer om opptak til PPU på Lovdata. Meir informasjon på sida om Spørsmål og svar.

Utveksling

Delar av praksis kan etter avtale gjennomførast i utlandet. Høgskulen i Volda har eit stort internasjonalt nettverk og PPU har eit samarbeid med skular i Frankrike og Austerrike.