Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

6. februar 2023.

Om studiet

Har du fag-/svennebrev eller ei profesjonsutdanning frå høgskule eller universitet og syns det er kjekt å jobbe med ungdom? Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) er eit påbyggingsstudium som kvalifiserer til arbeid som lærar. Det betyr at du byggjer PPU-Y på kompetansen du allereie har, slik at du kan undervise i yrkesfaglege programområder i vidaregåande opplæring. Behovet for kompetente yrkesfaglærere er aukande.

Undervisningsopplegg

Undervisninga er organisert gjennom varierte arbeidsformer, som krev stor grad av studentaktivitet og samarbeid. Det er i tillegg digital undervisning, både i sanntid og asynkront. Det er obligatorisk deltaking i undervisning og organisert studiearbeid ved HVO, med krav om 80% frammøte. Praksis Praksis i skule er ein integrert del av opplæringa. Studenten skal ha minimum 60 dagar praksis i studiet, fordelt over dei to åra. I hovudsak vil ein få praksis på aktuelle yrkesfaglege områder. I høve nasjonale krav skal minimum to av vekene i praksis vere på ungdomssteget. Praksisopplæringa skal vere rettleia, vurdert og variert. Praksiskontorert organiserer all praksis i PPU studiet. I oppstartsveka gjennomfører praksisansvarleg for PPU ein samtale med kvar student om organisering av praksis. Her kartlegg vi mellom anna kvar du kan tenkje deg praksisplassering. Vi har praksisskuleavtale med fleire grunn- og vidaregåande skular i vår region. På grunn av praksisoppfølging, og kvalitetssikring av praksisopplæringa, er desse skulane mest aktuelle som praksisskular, men vi vil også vurdere andre skular. For dei fleste fagområder klarer vi skaffe praksisplassar i området der studenten bur. For enkelte fagområder kan dette vere vanskeleg, og studenten må rekne med lenger reiseveg til praksis. Det er Høgskulen som etter ei heilskapsvurdering avgjer kvar du skal gjennomføre praksis. Inntil 50% av praksis kan gjennomførast på eigen arbeidsplass, for dei som er i tilsetjingsforhold som lærar. For alle gjeld at ein i løpet av studiet også skal gjennomføre minimum 15 dagar samanhengande praksis ved ein annan skule enn der ein er tilsett. Meir informasjon om dette, og avtale vert gjort etter studiestart.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4303 (Volda) 4403 (Kristiansund)

Anbefalt forhåndskunnskap

Studentar med yrkesfagleg kompetanse vert tekne opp på eitt av følgjande to grunnlag: a. Fullført treårig profesjonsretta universitets- eller høgskuleutdanning og minimum to års relevant yrkespraksis. Profesjonsretta utdanning er i denne samanhengen utdanning som kvalifiserer for undervisning på yrkesfaglege studieretningar i vidaregåande opplæring, t.d. fagskule/høgare utdanning. b. Generell studiekompetanse og fag-/sveinebrev eller anna fullført treårig yrkesutdanning på vidaregåande nivå, to års relevant yrkesteoretisk utdanning og minimum fire års yrkespraksis. To år av læretida kan inngå i praksiskravet. Lengre yrkespraksis og god yrkesteoretisk utdanning kan etter individuell vurdering kompensere for kravet om generell studiekompetansese. Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag prioriterer vi slik: a. Søkjarar med fullført masterstudium/hovudfag og med relevant undervisningsfag for vidaregåande skule. b. Søkjarar med bachelor-/cand.mag.-grad og med relevant undervisningsfag for vidaregåande skule. c. Søkjarar som tilfredsstiller krava til generell studiekompetanse og fag-/sveinebrev eller anna fullført treårig yrkesutdanning på vidaregåande nivå, yrkesteoretisk utdanning og minimum to års yrkespraksis. Studentane i denne gruppa vert prioriterte etter utdanning og yrkespraksis. Les mer om opptak til PPU på Lovdata. Meir informasjon på sida om Spørsmål og svar.

Utveksling

Delar av praksis kan etter avtale gjennomførast i utlandet. Høgskulen i Volda har eit stort internasjonalt nettverk.