Sosialt arbeid - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Sosionomer arbeider med mennesker som trenger hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner. Bachelorutdanningen skal gi grunnlag for å forebygge og løse sosiale problemer for familier og enkeltpersoner.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorstudium i sosialt arbeid er en heltidsutdanning over tre år. Etter endt studium får du profesjonstittelen sosionom. Studiet er delt opp i emner som bygger på hverandre. Undervisningen er variert og spenner fra forelesninger, feltprosjekt, og veiledet ferdighetstrening, til praksisstudier og prosjekt/kreativt semester, gruppearbeid og seminarer. I flere av emnene kreves minst 80 prosent tilstedeværelse.

Gjennom studiet vil du møte ulike vurderingsformer som eksamen under tilsyn, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, individuelle og gruppebaserte skriftlige innleveringer og rapporter. I tillegg skal du skrive en bacheloroppgave.

Som student i sosialt arbeid har du mulighet til å gjennomføre praksis og prosjektarbeid/kreativt semester i utlandet. I programplanen for bachelor i sosialt arbeid finner du flere detaljer om de enkelte emnene.

Målet med studiet er at du skal utvikle nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å utøve sosialt arbeid. Du oppøver bevissthet om dine egne holdninger og forståelse, og kunnskap om de samfunnsforholdene sosialt arbeid skal fungere inn i.

Bachelorstudiet er delt inn i fem hovedemner: Samfunnsvitenskapelige, psykologiske og juridiske emner, samt forståelsesgrunnlaget og arbeidsmåtene i sosialt arbeid.
Universitetet samarbeider tett med arbeidslivet om både undervisning og forskning. OsloMets storbyprofil berører temaer som etnisk tilhørighet, endrede familie- og bomønstre, rus- og voldsproblematikk og marginaliserte ungdomskulturer.

Som en del av studiet kan du gjennom prosjektet Nattergalen være mentor for barn med minoritetsbakgrunn, og følge dem gjennom et skoleår.

Sosialt arbeid er et yrkesrettet studium med mye praksis, enten i Norge eller i utlandet. Utdanningen forbereder og gir et godt grunnlag for utøving av yrket. Studiet har gjesteforelesere som til daglig arbeider innenfor det sosialfaglige området, og kontaktlærerne ved studiet har lang erfaring innenfor sosialt arbeid.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

46.10 (primær)
53.80 (ordinær)

Studieplasser

133

Søknadskode (SO)

215080