Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Haugesund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20392-18

Om studiet

Dekksoffiserutdanning gir deg opplæring i navigering, lasting, lossing og stuing, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Med høyere yrkesfaglig fagskoleutdanning innen dekksoffiserutdanning og fullført fartstid som kadett er du attraktiv som dekksoffiser om bord i alle typer skip lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og i den landbaserte delen av maritim næring.

 

Undervisningsopplegg

Du lærer å

  • planlegge og gjennomføre trygg seilas, lasting- og lossing, og bruke ulike instrument og system knyttet til dette
  • administrere og lede mannskapet om bord
  • utføre oppgaver om bord på en trygg måte for mannskapet, skipet og omgivelsene
  • sikre trygg lasting, transport og lossing av last
  • planlegge og vurdere risiko

Etter 2. studieår er du ferdig med fordypningsfagene som omfatter fag som navigasjon og navigasjonshjelpemidler, sjøveisregler og brovakt, lasteberegninger og behandling av last, og kan fylle ut en stor del av punkta i WebCadet, som er administrasjonssystemet for sertifikatrettet opplæring om bord.

Undervisningsmåter

Undervisningen veksler mellom forelesinger, tavleundervisning, simulatorøvinger, praktiske øvinger, oppgaveløsing, gruppearbeid og bedriftsbesøk. Du har faglærere med god kjennskap til bransjen, og som har tidligere seilt world wide på forskjellige skipstyper. Slik sikrer vi at dem teoretiske perspektiva står i sammenheng med virkeligheten.

I noen del-emner er undervisningsspråket engelsk. Dette gir deg et godt språklig grunnlag for fremtidig jobb i en internasjonal bransje, der engelsk er arbeidsspråk i mange sammenhenger.

Opptakskrav

(1) Opptakskrav til fagskolen er enten:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. Informasjon om hvilke kompetanser som gir rett til opptak på den enkelte utdanning finnes i de enkelte studieplaner; eller

b) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i fellesfag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2 som fordypningene det søkes opptak på ved fagskolen bygger på, jamfør den respektive studieplan. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søker fremlegge dokumentasjon på at de har realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene og være fylt 23 år innen opptaksåret.

c) For enkelte studier kan studiekompetanse være opptaksgrunnlag, jf. de respektive studieplaner.

Opptaksinformasjon

 

 

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanning dekker du det teoretiske grunnlaget for å kunne løse sertifikat som dekksoffiser. Du må i tillegg fullføre nødvendig fartstid som kadett før du kan søke om ditt første dekkoffisersertifikat.

Vi har tett samarbeid med mange lokale rederlag. Dette gjør at du kommer tett på den maritime næringa i en tidlig fase av studiet, og våre ferdigutdanna studenter er dem første som blir vurdert for kadettjobbar i disse rederlagene.

Partene i avtalen med Fagskolen Rogaland studiested Haugesund, er HVL, Haugesund rederiforening, Maritimt opplæringskontor Sørvest, Solstad Offshore, Østensjø rederi, DOF, Eidesvik Offshore, Knutsen O.A.S. shipping, Simon Møkster shipping og Gulf Mark. I tillegg deltar Odfjell shipping på dem årlige intervjudagene på HVL, hvor rederlagene intervjuer søkere til kadett- og sommerjobber på HVL campus Haugesund.

Alle utdanninger innen