Nøkkelinformasjon

Studiested

Kristiansund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

Antall studieplasser

16

Søknadskode (SO)

1664-2

Om studiet

Maskinoffiserutdanningen ved Fagskolen i Kristiansund gir maritim kompetanse på operativt- og ledelsesnivå, utarbeidet etter internasjonale kriterier. 

Undervisningsopplegg

Etter endt utdanning skal du som student hos oss ha oppnådd følgende krav til kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskaper innen skipsteknisk drift på ledelses nivå om gir et helhetlig og reflektert perspektiv på fagområdene maskineri, elektriske og elektroniske anlegg, vedlikehold og reparasjoner, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
 • har kunnskaper innen redskapsfagene matematikk, fysikk, norsk, samt maritim engelsk og ledelse og økonomi knyttet til drift og operasjon av skip
 • vurdere kvaliteten både på eget og andres arbeid i ved hjelp av teoretiske beskrivelser og praktisk erfaring fra drift og operasjon av skip
 • har kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter for teknisk drift og operasjon av skip som maskinoffiser på ledelses nivå
 • kan oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøk, kontakt med maritime fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis
 • kjenner til maritim nærings historie, sjøoffiserens rolle i samfunnet og utvikling av maritim teknologi og har kjennskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet på ledelsesnivå
 • kjenner til begrepet ”livslang læring” og kjenner til strukturer og karrieremuligheter innen den maritime bransje/maritime næring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan finne, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og framstille og drøfte dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan demonstrere sin evne til å gjennomføre, de oppgaver, plikter og ansvar som er knyttet til trygg teknisk drift som maskinoffiser på ledelses nivå
 • kan reflektere over teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til operasjon og drift av fremdrifts- og hjelpemaskineri om bord i skip
 • kan både som leder og i team benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å operere skipets fremdrifts- og hjelpemaskineri sikkert og effektivt
 • kan bruke aktuelle instruksjonsmanualer og typespesifikke informasjonskilder for å vurdere faglige teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til operasjon og drift av fremdrifts og hjelpemaskineri om bord i skip
 • kan demonstrere ferdigheter som er knyttet til teknisk forvaltning og være i stand til å arbeide selvstendig og i team, også innenfor et flerkulturelt arbeidsmiljø

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter om drift og operasjon av fremdrifts- og hjelpemaskineri
 • er klar over miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet i et lokalt og globalt perspektiv, og kan bruke denne kunnskapen i aktuelle arbeidssituasjoner og arbeidsforhold
 • kan formidle maritim fagkunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk og evner å bidra i samfunnsdebatt for å synliggjøre den maritime næringens betydning og konsekvenser for samfunnet
 • har respekt for andre fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig arbeid
 • kan tilpasse egen faglig utøvelse og lederegenskaper til aktuelle arbeidssituasjoner og arbeidsforhold
 • kan delta aktivt i faglige diskusjoner, er i stand til å dele sin kunnskap og erfaring med andre, og kan støtte og bidra til utvikling av anerkjent praksis og innovasjonsprosesser
 • har tilegnet seg holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø

Opptakskrav

Du må dokumentere fag- eller svennebrev som er relevante for studiet. Mer informasjon om hvilke fag-/svennebrev som er relevante finner du på fagskolen sine nettsider eller ved å kontakte fagskolen. Hvis du skal søke med realkompetanse, må du kontakte fagskolen for mer informasjon om hva du må dokumentere.

Alle utdanninger innen