Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Haugesund
Stavanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Miljøarb. mennesker m/funksj.hem./utv.hem, Haugesund

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MMU0003

Studiested

Haugesund

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-27

Miljøarb. mennesker m/funksj.hem./utv.hem, Stavanger

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MMU0003

Studiested

Stavanger

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-36

Om studiet

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser.

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader.

 

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming

Mennesker som har en funksjonsnedsettelse eller en utviklingshemming har behov for at noen brenner for deres rett til et verdig og selvstendig liv. Gjennom utdanningen vil du bla. lære viktigheten av brukermedvirkning, helsefremgang og livskvalitet for denne brukergruppen. Du vil også få kunnskap om verktøy som kan brukes i tilretteleggingen av et individuelt tilpasset tjenestetilbud. Studenter som tidligere har tatt utdanningen jobber bla i barnehage, SFO, skole, hjemmebaserte tjenester, avlastningshjem, aktivitetssentre og tilrettelagte arbeidstilbud.


Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag.

 

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 


Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.

Språkkrav for deg som har fagbrev

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.


Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskrivning av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.


Politiattest

På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.


Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Fagskole Miljøarbeid retter seg mot ansatte som arbeider med brukere med en funksjonsnedsettelse og/ eller en utviklingshemming. Yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pårørende, for å fremme ferdigheter og trivsel for brukeren. Videre vektlegges evnen til å representere brukerens rett til selvbestemmelse og medvirkning i forhold til seg selv, evnen til etiske refleksjoner i forhold til etiske problemstillinger/ dilemmaer og evnen til innlevelse i brukerens livssituasjon. Studiet har også fokus på miljøterapeutiske metode og verktøy som bidrar til læring, selvstendighet, helsefremgang og livskvalitet for personer som har en funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming.


Organisering av opplæring

Utdanningen inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis.

Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år) og legges opp med ca.5 samlinger pr måned.

Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne.

Det er 10 uker praksis .

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

 

Emne 1: Grunnelementer i helse – og oppvekstfaget – 14 uker

1a. Innledende tema

1b. Etikk

1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

2. Samfunnsfaglige emner:

2a. Stats- og kommunalkunnskap, helse og omsorgspolitikk

 

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid – 16 uker

1. Grunnlagstenkning

2. Lovgivning

3. Veiledning og samarbeid

4. Veiledning og samarbeid

 

Emne 3: Metoder i miljøarbeid; utvikle og vedlikeholde mestringsevnen til brukerne – 18 uker

1. Tilnærmingsmåter i miljøarbeid

2. Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (individuell plan)

3. Utviklingstilpassede tiltak

4. Mestring av dagliglivet – ADL

 

Emne 4: Familie og samfunn – 12 uker

1. Inkludering og deltaking i samfunnet

2. Familie og nettverk

3. Boformer, organisering og ansvar

 

Emne 5: Praksis – 10 uker

Emne 6: Fordypningsemne – 16 uker

Alle utdanninger innen