Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Storsteigen

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

60.0

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-45

Om studiet

Grovforbasert husdyrproduksjon bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Samfunnets behov, slik som bærekraft og det grønne skiftet, er ivaretatt så vel som det enkelte foretaks behov.

Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturland­skapet ved like.

Studiet er rettet mot forvaltning og utvikling av landbruksforetak med pro­duksjonene kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfor. Klimasmart landbruk tar utgangspunkt 
i god ressursutnytting, dyrevelferd og framtidsrettet teknologi.  Dette er grunn­laget for god agronomi i fjellandbruket.

I studiet får du utviklet din evne til nytenkning, og du får et godt grunnlag for å utvikle din egen virksomhet videre gjennom hovedprosjektet.

Storsteigen videregående skole i Alvdal kommune ligger i en av de mest aktive jordbruksområdene i landet. I tillegg til landbruksfag får du en god ledelsesutdanning, veilederkompetanse og blir bedre i stand til å drive en lønn­som gard.

Fjellandbruket defineres som landbruk i kommuner i høyereliggende områder. 

Undervisningsopplegg

tudiet er nettbasert med samlinger over to eller tre dager. Samlingene vil inneholde forelesninger, presentasjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Vi legger stor vekt på faglig erfaringsdeling mellom studentene. Skolen samarbeider tett med næringsli­vet gjennom bedriftsbesøk og gjeste­forelesere.

Studiet består av tre hovedemner i til­legg til det avsluttende hovedprosjektet:

  1. Driftsledelse og økonomi
  2. Planteproduksjon med fokus på grov­fôr og beite
  3. Husdyrproduksjon
  4. Hovedprosjekt

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opp­læring innenfor naturbruk, program­områdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk og reindrift. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennom­føre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.
  2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere til­strekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1 (GK) og VG2 (VK1).

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Dette er en framtidsrettet agroteknisk utdanning du kan ta mens du er i jobb. Etter fullført og bestått studie oppnås tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert hus­dyrproduksjon i fjellandbruket». Kompe­tansen kan brukes på egen gård, som en forberedelse for å ta over et gårdsbruk, i rådgivningsapparatet for landbruket eller som fagarbeider.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 5-6 samlinger a to- tre dager ved Storsteigen videregående skole, i Alvdal, pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.