Nøkkelinformasjon

DK - Din kompetanse. Sort bakgrunn med hvit skrift.
DK - Din kompetanse. Sort bakgrunn med hvit skrift.

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

22. august

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Praktisk rettet utdanning innen psykisk helse og utdanning, med mange spennende emner.

Fagskoleutdanningen er delt inn i 6 emner med ulike tema.

 

Studieplanen er delt inn i ulike emner med:

emne 1: Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse , 7.5 stp

emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid, 7.5 stp

emne 3: psykisk helse, 15.stp

emne 4: livsmestring, 7.5 stp

emne 5 praksis - 10 ukers praksis egen arbeidsplass, 15 stp

emne 6: fordypningsoppgave , 7.5 stp

Undervisningsopplegg

Nettundervisningen i digitalt klasserom foregår i læringsplattformen Zoom.  Det er faglærer som er ansvarlig for nettundervisningen. Utdanningen legger vekt på undervisningsformer og læringsaktiviteter som fordrer aktiv deltakelse fra studentene, og vil ta utgangspunkt i studentenes egne erfaringer og problemstillinger, generelle utfordringer i arbeidslivet og teori.

Undervisningsformer og læringsaktivitetene vil variere i de ulike emnene, og tilrettelegges med tanke på å utvikle studentenes evne til samarbeid og økt forståelse og respekt for andres fagfelt, samt bidra til å styrke studentenes motivasjon for læring og utvikling.

Studentene kan komme med innspill når det gjelder undervisningsformer og læringsaktiviteter. Undervisningsformene og læringsaktivitetene som benyttes skal bidra til å styrke studentenes motivasjon for utvikling og læring, og bidra til at de opplever nytte og gjensidighet gjennom faglig samarbeid. Variasjon i valg av metoder vil være viktig for å oppnå studiets overordnede læringsutbytte. Pedagogiske tilnærminger som, diskusjoner, oppgaver, gruppearbeid og forelesninger vil være naturlige variasjoner. Det vil legges vekt på arbeid i grupper og på at studentene øver på tema og metoder som utdanningen berører.

Opptakskrav

Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev barne- og ungdomsarbeider.

 

2.         Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4A i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.  

 

Søkere:

 • må levere dokumentasjon på realkompetanse som tilsvarer fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev barne- og ungdomsarbeider
 • må levere dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

 

Dokumentasjon:

 • må være utformet slik at den kan vurderes mot kompetansemålene i fagbrev barne- og ungdomsarbeider og for fellesfagene på vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

 

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Dvs. alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanningen. Yrkespraksis må være relevant til studiet, og søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet.

 

Søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk, må fremlegge   

dokumentasjon hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper som

tilsvarer Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige

utdanningsprogram i videregående opplæring eller dokumentere kunnskaper i norsk på

minimum nivå B1 med avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på

minimum nivå B1 i alle delferdigheter, jf. lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) § 19 andre ledd.         

                       

3.         Utforming av realkompetansesøknad

Søknadsskjema på vår hjemmeside benyttes og dokumentasjon legges ved.

 

Krav til dokumentasjon av realkompetanse

All dokumentasjon skal være skriftlig.

Vurderingen av realkompetansen gjøres i forhold til følgende kriterier:

 1. relevant yrkespraksis fra det fagområdet fagskolen omfatter i form av arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og evt. sluttidspunkt for arbeidsforholdet, stillingsprosent og /eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned
 2. utdanning og kurs i form av vitnemål, kursbevis, kompetansebevis
 3. relevant erfaring fra blant annet organisasjonsliv, verv, fritid- og fritidsinteresser. Dokumentasjon legges ved dersom dokumentbare forhold.

All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold som er detaljert beskrevet og som kan vurderes mot kompetansemålene i utdanningsprogrammet for formell kompetanse, nivå 4 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. Attester må videre være datert for å komme i betraktning.  Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt.  Realkompetanse vurderes i forhold til det formelle opptakskravet.

 

4.        Betinget opptak.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve i løpet av de to årene fagskoleutdanningen varer. Om prøven ikke bestås, mister søker studieplassen.

Opptaksinformasjon

 

Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev barne- og ungdomsarbeider.

 

 

2.         Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4A i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.  

 

Søkere:

 • må levere dokumentasjon på realkompetanse som tilsvarer fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev barne- og ungdomsarbeider
 • må levere dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

 

Dokumentasjon:

 • må være utformet slik at den kan vurderes mot kompetansemålene i fagbrev barne- og ungdomsarbeider og for fellesfagene på vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

 

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Dvs. alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanningen. Yrkespraksis må være relevant til studiet, og søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolegrad

Alle utdanninger innen