Or­ni­to­log

Uten fug­le­in­ter­es­se tror jeg ikke det er mu­lig å gjø­re en god jobb som or­ni­to­log, forteller Jørgen.
En ung, lidenskapelig fugleelsker sitter i en bil med en liten fugl i hånden.
Jørgen Skavdal Søraker , 25 år
Ornitolog
NTNU Vitenskapsmuseet, Zoologiske samlinger i Trondheim
«Jeg har fått en dok­tor­grads­stil­ling på Ox­ford og gle­der meg vel­dig til å fin­ne ut mer om hva som skjer med ver­den sett fra et re­elt fug­le­per­spek­tiv.»
― Jørgen Skavdal Søraker
Intervju:
Bente Delmas
Publisert: 02.10.2023
«Jeg har fått en dok­tor­grads­stil­ling på Ox­ford og gle­der meg vel­dig til å fin­ne ut mer om hva som skjer med ver­den sett fra et re­elt fug­le­per­spek­tiv.»
― Jørgen Skavdal Søraker
«Jeg ser på end­rin­ge­ne som en ka­ta­stro­fe. Vi vet for lite om hvor­dan de skjer, og hva vi kan gjø­re for å mot­vir­ke de.»
― Jørgen Skavdal Søraker

Hvor­for valg­te du å bli or­ni­to­log?

– Jeg er opp­vokst yt­terst på Trøn­de­lags­kys­ten og som ti­åring så jeg to uvan­li­ge fug­ler, en knekk­and og sot­hø­ne. Jeg kan tid og sted­fes­te at det var da jeg ble bitt av den ba­sil­len alle vi or­ni­to­lo­ger har fel­les.

En nabo in­tro­du­ser­te meg til mer ak­tiv fug­le­tit­ting og jeg var med på ring­mer­king av fugl. Jeg ble berg­tatt av det fak­tum at bit­te små fug­ler fløy til Sør-Af­ri­ka og fant vei­en til­ba­ke til Fo­sen. In­ter­es­sen voks­te i takt med alt jeg lær­te om uli­ke ar­ter og de­res ad­ferd. Jeg be­stem­te meg tid­lig for å job­be med fug­ler. Egent­lig var det ikke et valg, men et slags kall.

Jeg stu­der­te bio­lo­gi og skrev mas­ter­opp­ga­ven om sex­li­vet til en­kel­te ty­per, som for ek­sem­pel grå­spurv. De er utro som bare ju­ling og at de le­ver i sam­me par hele li­vet, er en myte. Jeg lan­det på rett gren og har ikke ang­ret en dag.

Straks star­ter jeg på en dok­tor­grad om hvor­dan fug­ler til­pas­ser seg kli­ma­end­rin­ge­ne. Jeg har fått en dok­tor­grads­stil­ling på Ox­ford og gle­der meg vel­dig til å fin­ne ut mer om hva som skjer med ver­den sett fra et re­elt fug­le­per­spek­tiv.

Image
Jørgen er på feltarbeid hvor han innhenter data. Bildet viser hånden hans hvor det sitter en fugl og deler av et campingbord med enkle måleredskaper.
Lisens
1

Hvor­dan er en van­lig ar­beids­dag for deg?

– Job­ben er en miks av man­ge for­skjel­li­ge opp­ga­ver. Den er se­song­ba­sert og er delt inn i felt­ar­beid, la­bo­ra­to­ri­um, opp­ga­ver på vi­ten­skaps­mu­se­et og skri­ving av vi­ten­ska­pe­li­ge ar­tik­ler.

Jeg har nett­opp kom­met hjem et­ter to ukers felt­ar­beid hvor jeg sam­let inn in­for­ma­sjon som en del av en lang­tids­over­våk­ning på noen fug­le­ar­ter. Må­let er å fin­ne ut hva som sty­rer end­rin­ge­ne og den­ne gan­gen fo­ku­ser­te jeg på når fug­le­ne be­gyn­ner å hek­ke i Fe­munds­mar­ka, og når de star­ter å syn­ge i Bu­da­len.

Jeg fors­ker på hvor­dan fug­le­ne re­spon­de­rer på kli­ma­end­rin­ger, hvil­ke ar­ter som for­svin­ner og nye el­ler vok­sen­de be­stan­der av ar­ter i lan­det. Når jeg kom­mer hjem et­ter felt­ar­beid di­gi­ta­li­se­rer jeg all inn­sam­let data på reg­ne­ark slik at de en­kelt kan bru­kes i forsk­ning. Som en del av forsk­nin­gen for å se for­and­rin­ger gjen­nom ti­de­ne, di­gi­ta­li­se­rer vi data av sam­lin­ger som er opp­til 250 år gam­le.

Jeg job­ber på vi­ten­skaps­mu­se­et og vi mot­tar man­ge be­sø­ken­de. De som har spørs­mål om fug­ler, blir hen­vist til meg. Det er man­ge som vi­ser in­ter­es­se for­di alle har et for­hold til fug­ler. Vi ser de jo over­alt hele året.

Vi har også en zoo­lo­gisk sam­ling med cir­ka en mil­li­on ob­jek­ter. Sta­dig vekk tar folk med seg en død fugl som vi tar vare på og in­klu­de­rer i sam­lin­gen. Fug­len skal gjen­nom en pro­sess og en av mine opp­ga­ver er å sjek­ke at lag­rings­for­hol­de­ne er som de skal. En an­nen opp­ga­ve er å bi­dra til at ob­jek­te­ne lig­ger rett i for­hold til pro­ses­se­ne. I dag har jeg brukt mye av da­gen på å flyt­te fug­ler fra et la­ger til et an­net.

En stor og om­fat­ten­de del av job­ben er å pub­li­se­re ar­tik­ler i vi­ten­ska­pe­li­ge tids­skrif­ter. I lø­pet av et år skri­ver jeg to til tre sa­ker. De er ofte ba­sert på funn jeg har gjort selv, men også and­res funn i uli­ke de­ler av ver­den.

El­lers er jeg også fag­an­svar­lig for noen fug­le­ar­ter i Sto­re nors­ke lek­si­kon, som in­ne­bæ­rer å skri­ve nye og opp­da­te­re gam­le ar­tik­ler. I til­legg sva­rer jeg på me­die­hen­ven­del­ser både pri­vat og i jobb­sam­men­heng.

Hvil­ke end­rin­ger har du sett i fug­le­be­stan­den?

– Jeg har sett en stor end­ring fra den da­gen jeg ble fug­le­in­ter­es­sert og fram til i dag. Spe­si­elt i kul­tur­land­skap hvor en­kel­te fug­le­fa­mi­li­er og ar­ter har for­svun­net helt. Vipe er et ek­sem­pel på en art som nes­ten har for­svun­net.

Hvor­for end­rin­ge­ne skjer, er et sam­men­satt bil­de, men i ho­ved­sak en blan­ding av in­ten­sivt land­bruk og lite bei­te­om­rå­der der hvor fug­le­ne li­ker seg. Også våt­mar­ke­ne – hvor vi­pe­ne tri­ves best – for­svin­ner, og fugl blir jak­tet på.

Det kom­mer også nye ar­ter og and­re ar­ter som vok­ser frem. Det blir sta­dig fle­re is­fug­ler, en fan­tas­tisk vak­ker li­ten blå og oran­sje fugl. Al­li­ke­vel ser jeg på end­rin­ge­ne som en ka­ta­stro­fe. Vi vet for lite om hvor­for end­rin­ge­ne skjer, og hva vi kan gjø­re for å mot­vir­ke de.

Hva kre­ves for å kun­ne job­be som or­ni­to­log?

– De fles­te som job­ber med fa­get or­ni­to­lo­gi, har bio­lo­gi­stu­di­er i bunn. I den stil­lin­gen jeg har nå kre­ves en mas­ter – el­ler en dok­tor­grad i bio­lo­gi. Selv tok jeg en mas­ter på fug­lers utro­skap ved NTNU. Dok­tor­gra­den skal jeg ta på Ox­ford og det er en fan­tas­tisk spen­nen­de mu­lig­het.

Vel­dig man­ge som kal­ler seg or­ni­to­lo­ger er selv­lært og har det som hob­by. Arts­kunn­skap er det al­ler vik­tig­ste og de selv­lær­te har mas­se er­fa­ring og et li­den­ska­pe­lig for­hold til fug­ler. De­res fri­vil­li­ge ar­beid er sel­ve fun­da­men­tet for forsk­ning.

For øv­rig kre­ves det sto­re do­ser tål­mo­dig­het. Det er vil­le dyr og det å ven­te og ven­te på at de kom­mer, er en unn­gåe­lig del av det å job­be med fug­ler. Forsk­ning kre­ver også tål­mo­dig­het og tar ofte fle­re år.

Hvem pas­ser det­te yr­ket for, og hvem pas­ser det ikke for? 

– Det er alfa Ome­ga å ha et li­den­ska­pe­lig for­hold til den­ne fa­sci­ne­ren­de dy­re­grup­pen. Uten fug­le­in­ter­es­se tror jeg ikke det er mu­lig å gjø­re en god jobb som or­ni­to­log.

I fel­tet er det en for­del å ha en grei fy­sisk form, og å se og høre godt. Sto­re de­ler av job­ben kan gjø­res uav­hen­gig av fy­sisk form og be­ve­ge­lig­het.

Hva li­ker du best med å være or­ni­to­log?

– Jeg els­ker å fors­ke, å være med på å fin­ne ut hvor­dan ver­den hen­ger sam­men og best av alt er det å gjø­re nye funn.

Hva li­ker du mi­nst?

– Jeg er ikke glad i å job­be med det ad­mi­nist­ra­ti­ve, som det jeg har gjort i dag – å flyt­te fugl fra et la­ger til et an­net.

Image
Ornitologen på feltarbeid med en stor kråke i hendene.
Lisens
1

Hvil­ke and­re mu­lig­he­ter fin­nes in­nen­for yr­ket?

– Bio­di­ver­si­te­ten blir sta­dig ut­ford­ret og be­ho­vet for en or­ni­to­logs fag­kom­pe­tan­se er øken­de. Det er be­hov for kon­su­len­ter som kan bi­dra til skån­som ut­vik­ling. Jeg ten­ker på uli­ke ty­per ut­byg­ging, som vind­møl­le­par­ker på land og til havs, vei­er, byg­nin­ger, fa­brik­ker med mye mer.

Or­ni­to­lo­ger dri­ver med forsk­ning og un­der­vis­ning, na­tur­vei­led­ning, skri­ver bø­ker el­ler job­ber for in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Fug­le­ne har in­gen gren­ser og sånn er det også med or­ni­to­lo­ger.

Det meste av or­ni­to­lo­gisk ak­ti­vi­tet, som ring­mer­king på fugl og ob­ser­va­sjo­ner av uli­ke ar­ter gjø­res ofte av fri­vil­li­ge.

Hva kan man for­ven­te i lønn som or­ni­to­log?

– Man blir ikke or­ni­to­log for pen­ge­nes skyld. I en jobb som min er start­løn­nen cir­ka 520 000 kor­ner i året og øker med er­fa­ring og kom­pe­tan­se. Som kon­su­lent kan man tje­ne mer.

Hvor­dan er sjan­se­ne for å få jobb som or­ni­to­log?

– Det kan være van­ske­lig å få fast jobb. Det er der­imot gode mu­lig­he­ter for del­tids­job­ber som felt­ar­bei­der, spe­si­elt i som­mer­halv­å­ret. Er du vil­lig til å flyt­te på deg øker sjan­se­ne. Jo mer krea­tiv man er jo stør­re sjan­ser er det for å ska­pe sin egen stil­lings­brøk.

Tilhørende utdanninger

Biologi

Du lærer om levende organismer i plante- og dyrelivet. Faget har fokus på evolusjon og økologi.

Finn studier