Kon­duk­tør

For­so­ver Jør­gen seg kan det få sto­re kon­se­kven­ser. Bank i bor­det – jeg har all­tid kom­met i tide, sier kon­duk­tø­ren.
Kondukteren poserer foran toget på Oslo S. Han har på seg uniform.
Jørgen Rud Løseth, 28 år
Konduktør
Vy, stasjonert på Oslo S
«Det pas­ser for de som li­ker å om­gås uli­ke type men­nes­ker og er ser­vi­ce­inn­stilt.  »
― Jørgen Rud Løseth
Intervju:
Bente Delmas
Publisert: 09.10.2023
«Det pas­ser for de som li­ker å om­gås uli­ke type men­nes­ker og er ser­vi­ce­inn­stilt.  »
― Jørgen Rud Løseth
«Jeg har ver­dens bes­te kol­le­ga­er, er glad i å job­be med men­nes­ker og li­ker å hjel­pe folk. »
― Jørgen Rud Løseth

Hvor­for valg­te du å bli kon­duk­tør?

– Jeg øns­ket meg en fast jobb. Vi var midt i en ut­rygg pan­de­mi da jeg så en an­non­se på Finn.no hvor de søk­te et­ter kon­duk­tø­rer. Det pas­ser meg fint for­di jeg er glad i be­ve­gel­se og i å job­be med men­nes­ker. Jeg søk­te, kom inn og fikk en be­talt ut­dan­ning som gav meg en trygg – og vel­dig fin jobb. Det var skum­melt få pas­sa­sje­rer da jeg be­gyn­te un­der pan­de­mi­en, men to­get gikk i et el­lers ned­stengt sam­funn, og det var sel­ve be­vi­set på hvor trygg job­ben er.

Image
Konduktør Jørgen sjekker billetten til en reisende med Vy.
Lisens
1

Hvor­dan er en van­lig ar­beids­dag for deg?

– Jeg er sta­sjo­nert på Oslo S og har en seks ukers tur­nus som in­ne­bæ­rer å job­be hver tred­je helg med noen over­nat­tin­ger på ute­sta­sjo­ner. Skif­tet be­gyn­ner all­tid med å gå gjen­nom hvil­ke ru­ter jeg har og å sjek­ke at alt av ut­styr.

Jeg job­ber både på lo­kal­tog med opp­til 30 stopp på en rute, og på leng­re strek­nin­ger som to­get til Lil­le­ham­mer og Øst­fold. Jeg har et tog­brett som gir in­for­ma­sjon om ar­beids­da­gen og over­sikt over feil og mang­ler på tog­set­te­ne som kom­mer inn.

Der sjek­ker jeg for ek­sem­pel at rul­le­stol­heis, toa­let­ter og dører fun­ge­rer. Jeg har med meg flagg og lykt, en ma­skin­ter­mi­nal for å sel­ge bil­let­ter, en skri­ver og en GSMR te­le­fon som jeg bru­ker til å kom­mu­ni­se­re med lok­fø­rer.

Når jeg tar over to­get, har jeg en kort kon­fe­ran­se med av­trop­pen­de om­bord­an­svar­lig. Da får jeg be­skjed om togets til­stand, om det er pas­sa­sje­rer med sær­skil­te be­hov, barn som rei­ser ale­ne el­ler and­re som tren­ger as­si­stan­se. Av og til er det av­vik, både plan­lag­te og ufor­ut­set­te. Det opp­står ofte for­di vi har gam­mel in­fra­struk­tur. Jeg sam­ar­bei­der med lok­fø­rer og even­tu­elt en an­nen kon­duk­tør dersom det er dob­belt tog­sett.

Før av­gang ute på per­ron­gen sjek­ker jeg at vi har klar­sig­nal, som be­tyr til­la­tel­se fra tog­le­der til at vi kan kjø­re. Jeg sjek­ker at kun­de­ne har kom­met seg trygt av og på to­get.

Om­bord i to­get har jeg fle­re uli­ke opp­ga­ver. Den vik­tig­ste er all­tid kun­dens sik­ker­het. Jeg går til­syn for å sjek­ke at alt er i or­den. Jeg kon­trol­le­rer bil­let­ter, er til­gjen­ge­lig for spørs­mål og hjel­per de som tren­ger as­si­stan­se. Sam­ti­dig pas­ser jeg på at kupe­ene er rene og ryd­di­ge. Jeg in­for­me­rer pas­sa­sje­re­ne over høyt­ta­ler­an­leg­get om noe skul­le opp­stå. Det­te kan være plan­lagt el­ler ufor­ut­sett brudd. Min opp­ga­ve når det er brudd, er å hjel­pe kun­den vi­de­re på rei­sen.

Jeg li­ker å skrav­le og det kan bli mye små­prat i lø­pet av en dag. På lo­kal­tog er det tra­velt med man­ge stopp, men på leng­re ru­ter har jeg mer tid til å slå av en prat.

Hva kre­ves for å kun­ne job­be som kon­duk­tør?

– Du må ha full­ført vi­de­re­gå­en­de og ha plett­fri van­del for å søke stil­ling som kon­duk­tør­as­pi­rant. Du må igjen­nom uli­ke tes­ter blant an­net i norsk, eng­elsk og mat­te før et even­tu­elt in­ter­vju. Et­ter in­ter­vju må du igjen­nom en hel­se­sjekk. Kom­mer man gjen­nom nål­øy­et er det 18 ukers opp­læ­ring ved kom­pe­tan­se­sen­te­ret i Dram­men. Kur­set er en blan­ding av teo­ri og prak­sis og om­trent halv­par­ten er med en yr­kes­vei­le­der ute i tog.

Hvem pas­ser det­te yr­ket for, og hvem pas­ser det ikke for?

– Det pas­ser for de som li­ker å om­gås uli­ke type men­nes­ker og er ser­vi­ce­inn­stilt. Man må være for­be­redt på å job­be tur­nus og be­ve­ge seg mye i lø­pet av ar­beids­da­gen. El­lers bør man kun­ne kom­mu­ni­se­re klart og ty­de­lig og være ob­ser­vant og føl­ge med på de­tal­jer. Mye kan opp­stå, og yr­ket pas­ser ikke så bra hvis man ikke kan opp­tre pro­fe­sjo­nelt un­der stress.

Hva li­ker du best med å være kon­duk­tør?

– Jeg har ver­dens bes­te kol­le­ga­er, er glad i å job­be med men­nes­ker og li­ker å hjel­pe folk. Gode til­ba­ke­mel­din­ger er all­tid spe­si­elt hyg­ge­lig.

Hva li­ker du mi­nst?

– Å job­be tur­nus er både godt og vondt. Å stå opp midt på nat­ta er ikke all­tid like gøy.

Image
Konduktøren går gjennom toget for å sjekke at alt er som det skal være.
Lisens
1

Hvil­ke and­re mu­lig­he­ter fin­nes in­nen­for yr­ket?

– Et­ter et par års er­fa­ring kan man søke om å bli yr­kes­vei­le­der med opp­læ­ring av nye kon­duk­tør­as­pi­ran­ter. Det er man­ge mu­lig­he­ter in­ternt både med kun­de­ser­vi­ce, som tog- kon­trol­lør el­ler mer ad­mi­nist­ra­tivt som før­s­te­lin­je­le­der.

Hva kan man for­ven­te i lønn som kon­duk­tør?

– Det er lønn un­der ut­dan­ning. Grunn­lønn som ny­ut­dan­net over­kon­duk­tør er 516 000 kro­ner i året. På top­pen er det di­ver­se til­legg, for ek­sem­pel helg og hel­lig­dags­til­legg.

Hvor­dan er sjan­se­ne for å få jobb som kon­duk­tør?

– Da jeg søk­te var det ut­lyst 34 plas­ser og vi var mer enn 900 sø­ke­re. Så len­ge du opp­fyl­ler kri­te­ri­e­ne har du en re­ell sjans. Stil­lings­an­non­se­ne leg­ges ut på hjem­me­si­de­ne til Vy og på Finn.no. Et­ter gjen­nom­ført og be­stått as­pi­rant­pe­ri­ode er du sik­ret jobb.