Grunnskole

Samer i grunnskolealder har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. 
Alle elever i samiske distrikter har rett til opplæring i og på samisk. De har også rett til opplæring i andre fag på samisk. Alle elever utenfor samiske distrikt har også rett til samisk opplæring. Når minst 10 elever i en kommune ønsker undervisning på samisk skal de få opplæring i og på samisk. Fra og med 8. klasse kan elever bestemme selv om de vil ha opplæring i og på samisk. 

Kommunen kan bestemme hvilke skoler som har opplæring på samisk. Skoleeier har ansvar for at de som har rett til opplæring i samisk får det. Hvis ikke skolen har samisklærere selv, må den tilby alternativ opplæring som for eksempel fjernundervisning.

Elevene velger hvilket av de tre samiske språkene de ønsker opplæring i. Elever med samisk som første- eller andrespråk er fritatt for opplæring og vurdering i norsk sidemål. De er også unntatt for krav om språklig fordypning og om opplæring i fremmedspråk. 

Videregående opplæring

Samiske elever i videregående opplæring har rett til opplæring på samisk uansett hvor de bor i landet. Dette gjelder selv om eleven ikke hadde undervisning i samisk i grunnskolen. Hvis ikke skolen har egnet personale må den tilby alternativ opplæring.

Elever som ønsker opplæring på samisk må melde fra til sin skole. 

Noen utdanningsprogram  har samisk innhold

Høyere utdanning

Du kan ta fag og utdanning på samisk ved 

Se oversikt over studier på samiske språk eller med samisk innhold

Du kan også ta høyere utdanning i samiske språk utenfor Norge. 

Samisk kvote 

Noen læresteder har studium med kvoter for søkere med samisk bakgrunn.

Stipend til videregående og høyere utdanning

Samisktalende kan søke om støtte til videregående og høyere utdanning hos Sametinget. 

Du kan få støtte til: 

  • barnehagelærer- og lærerutdanning
  • utdanning i duodji
  • høyere utdanning i sør-, lule- eller nordsamisk språk 

Se oversikt over tilskudd hos Sametinget 

Samiske læremidler

Nettstedet Ovttas|Aktan|Aktesne er en samisk læremiddeltjeneste. På nettstedet finner du informasjon om samiske læremidler, og du kan låne disse direkte fra Sametingets læremiddelsentral. I tillegg finnes det en delingsarena for egenprodusert innhold.

Sist oppdatert: 20. oktober 2020