Det er kommunen som har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Opplæringen er gratis, og eleven får nødvendige læremidler på skolen.

Grunnskolen er delt i to nivåer:

  • barnetrinn 1.-7. trinn
  • ungdomstrinn 8.-10. trinn

Dersom eleven bor langt fra skolen eller har en funksjonshemning eller skade, kan hun eller han ha rett til gratis transport til skolen. Elevene får ikke karakterer på barnetrinnet. Karakterer brukes for første gang på ungdomstrinnet, som hjelp til læring og som grunnlag for inntak til videregående opplæring.

Når eleven har fylt 15 år, velger og søker han eller hun selv videre opplæring på videregående

Rett til opplæring

Barnet har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at han eller hun skal oppholde seg i Norge lenger enn tre måneder, også mens hun eller han venter på svar på søknad om oppholdstillatelse. Det har ingen betydning om oppholdet i Norge er lovlig eller ikke.

Minoritetsspråklige elever har de samme rettighetene som andre elever i grunnskolen. De har rett på gratis opplæring, tilpasset opplæring, spesialundervisning og transport til skolen ved behov, og rett til å gå på nærskolen.

Personer over 16 år som ikke har rett til videregående opplæring, har som hovedregel rett til tilpasset grunnskoleopplæring for voksne hvis de trenger det. De må også ha lovlig opphold i Norge. Dette gjelder også mens de venter på å få avgjort søknaden om oppholdstillatelse, inntil 18 år og det er sannsynlig at de skal være i Norge i mer enn tre måneder. Hvis ungdommen fyller 18 år i løpet av et skoleår, har han eller hun rett til å fullføre skoleåret de har begynt på. De som får avslag på søknaden om oppholdstillatelse, har rett til grunnskoleopplæring fram til dato for endelig vedtak.

Personer over 16 år kan også ha rett til rådgivning for å få kartlagt behovet for opplæring. Kommunen personen bor i har ansvar for å vurdere realkompetansen og følge opp retten til opplæring.

Plikt til opplæring

Når barnet eller ungdommen har oppholdt seg i Norge i tre måneder, har han eller hun plikt til å gå på skolen til sommeren han eller hun fyller 16 år. Det betyr at skole ikke er valgfritt, og at eleven må gå på en offentlig skole, en godkjent privat skole eller få privat hjemmeundervisning. I noen tilfeller kan Fylkesmannen frita elever fra opplæringsplikten.

Særskilt språkopplæring i grunnskolen

Elever med et annet morsmål enn norsk og samisk, kan ha rett til særskilt språkopplæring. Særskilt språkopplæring betyr at eleven kan få særskilt norskopplæring, som er forsterket opplæring i norsk, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, mens tospråklig fagopplæring betyr at eleven får opplæring i ett eller flere fag på både morsmål og norsk.

En minoritetsspråklig elev kan ha rett til særskilt norskopplæring fram til eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Når kommunen tar stilling til elevens rett til å få særskilt språkopplæring, er dette et enkeltvedtak. Det betyr at en kommunen avgjør hva eleven har rett eller plikt til. Eleven, foreldrene eller foresatte kan klage på vedtaket til Fylkesmannen.

Grunnskolen for voksne

Alle som er over 16 år og trenger det, har rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Du har også rett til rådgivning for å få kartlagt behovet for opplæring. Kommunen du bor i har ansvar for å vurdere din realkompetanse og følge opp retten til utdanning.

Realkompetanse er den kunnskapen og erfaringen du allerede har. Dersom du får denne godkjent kan du slippe å ta opplæringen på nytt.

Sist oppdatert: 13. desember 2022