Videregående med funksjonsnedsettelse eller særskilte behov

Alle ungdommer har rett til tre år heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole. Les om rettigheter og muligheter for deg med særskilte behov eller funksjonsnedsettelse.

Fysisk tilgjengelighet på skolen

Det er skolene selv som har ansvar for at de er fysisk tilgjengelige. Dette kalles universell utforming, som blant annet betyr at bygninger og utemiljøer skal være tilgjengelig for alle – uansett om man har nedsatt funksjonsevne eller ikke.

Regler om universell utforming står skrevet i Lov om likestilling og forbud mot diskrimineringElever og studenter med funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. 

Hvis du har behov for fysiske tilpasninger av undervisningsrom eller lignende, er det viktig at du opplyser om dette når du søker skoleplass. Fylkeskommunen og skolen trenger tid til å gjøre innkjøp, bygge om og gjøre tilpasninger slik at alt er på plass til skolestart. Fysiske tilpasninger kan være aktuelt hvis du for eksempel bruker rullestol, er hørselshemmet, synshemmet eller har behov for spesielt datautstyr. 

Hjelpemidler og tilrettelegging

Hvis du har særskilte behov eller en funksjonsnedsettelse, kan du ha krav på en rekke hjelpemidler både på skolen og i hjemmet. 

  • Hjelpemidler på skolen kan for eksempel være tavlekamera ved lese- og skrivevansker, tilpasset arbeidsbord eller bærbare ramper hvis du bruker rullestol. Det er skolen som har ansvaret for å søke om hjelpemidlene, men dette gjøres ofte i samarbeid med en spesialpedagog i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Foresatte skriver under på søknaden
     
  • Hjelpemidler i hjemmet kan være fastmonterte hjelpemidler som trappeheis og døråpnere, personløftere eller hev- og senkbare løsninger. 

For å ha rett til enkelte hjelpemidler, må du oppfylle noen vilkår. 

Se hvilke hjelpemidler som finnes på NAV sin side om hjelpemidler

Finn din hjelpemiddelsentral

Spesialundervisning

Hvis eleven ikke får utbytte av det ordinære undervisningstilbudet, har hen krav på spesialundervisning. Søkere som har rett til spesialundervisning har mulighet til å søke om fortrinnsrett på inntak til VG1. 

Les mer om spesialundervisning på Utdanningsdirektoratet sine sider

Tilrettelegging av eksamen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging av eksamen, skal få tilrettelagt forholdene slik at de kan få vist kompetansen sin. 

Les mer om tilrettelegging av eksamen på Utdanningsdirektoratet sine sider

Økonomisk støtte

Stipend fra Lånekassen

Alle som har ungdomsrett og går på videregående skole, kan få utstyrsstipend fra Lånekassen. Noen kan også få borteboerstipend og inntektsavhengig stipend. Du har ikke rett på stipend under læretiden. 

Les mer om støtte i videregående opplæring på Lånekassens sider

Sykestipend

Hvis du blir syk og ikke kan delta i undervisningen, har du mulighet til å søke om sykestipend. Det er viktig å vite at de som er kronisk syke, vanligvis ikke kan få dette stipendet.

For å kunne søke om sykestipend, må du ha vært minst 50 prosent studieufør i mer enn to uker. Det vil si at sykdommen din har gjort at du ikke har kunnet følge undervisningen som normalt.

Les mer om sykestipend hos Lånekassen

Støtte fra NAV 

Aktuelle ordninger for deg kan være barnebidrag fra foreldrene dine dersom du ikke bor hjemme, eller sosialhjelp. 

Les mer om de ulike økonomiske ordningene på NAV sine sider

Hjelp til bolig

Det kan være lurt å starte samarbeidet med ditt lokale NAV- eller boligkontor i god tid før ungdommen skal flytte ut av foreldrehjemmet.

Lån, bostøtte og boligtilskudd 

Det finnes flere ulike ordninger for lån, bostøtte og boligtilskudd. Bostøtte bestemmes av Husbanken og kommunene sammen. For å ha rett til lån, bostøtte eller boligtilskudd, må du og boligen fylle noen krav. 

Les om bostøtte og startlån på Husbankens nettsider

Nav og helse- og omsorgstjenesten

Kommunens helse- og omsorgstjeneste har ansvar for å hjelpe personer som ikke kan ta vare på sine egne interesser på boligmarkedet, med å finne boliger. 

Hjelp til å finne passende boligløsning på NAV

Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er fysisk tilrettelagt og tilpasset for beboere som har behov for helse- og omsorgstjenester. Kontakt helse- og omsorgstjenesten eller NAV-kontoret i din kommune for mer informasjon om omsorgsbolig.

Les mer om omsorgsbolig og andre botilbud hos Helsenorge.no

Andre nyttige ressurser

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 28. mai 2024