Nøkkelinformasjon

Du får lære sikker håndtering av trikotasjemaskiner, utstyr, råmateriale og styringsverktøy.

Læreplan

Læreplan i industritekstilfaget, trikotasje

Faget skal leggje grunnlag for yrkesutøving i trikotasjeindustrien og framstilling av nyskapande og tradisjonsrike trikotasjeprodukt av høg kvalitet. Faget skal også gi grunnlag for utvikling av kvalitetsmedvit og kunnskap om ny teknologi og råvarer.

Opplæringa skal medverke til at lærlingen utviklar kompetanse i sikker handtering av trikotasjemaskiner, utstyr, råmateriale og styringsverktøy. Vidare skal opplæringa fremme evne til sjølvstende, men også evne til samarbeid med andre faggrupper.

Opplæringa skal leggje til rette for variert trening og praksis i bruk av maskiner og utstyr. Opplæringa skal gi trening i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av utført arbeid. Krav til helse, miljø og tryggleik skal inngå i opplæringa. Vidare skal opplæring leggje til rette for fagleg utviklings- og forbetringsarbeid og fremme forståing for effektiv og rasjonell produksjon.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i trikotasje.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler