Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 2 år
Pris:

0

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

Lurer du på hvordan dagens organisasjoner og ledere håndterer endrings- og utviklingsarbeid, beslutninger fattes, formelle strukturer designes og organisasjoners omdømme og strategiske kommunikasjon utformes? Masterprogrammet i organisasjon og ledelse gir deg en bred og solid plattform for en karriere i offentlige, private så vel som i frivillige organisasjoner. Dette innebærer et fokus på særtrekk ved de respektive organisasjonene og utfordringene med blandingsformene. Studiet gjør deg i stand til å vurdere og anvende forskningsbasert kunnskap og gjøre selvstendige analyser av mange av de utfordringer dagens komplekse organisasjoner står overfor.

Mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse tar sikte på å utvikle kunnskap om drivkrefter og effekter av endrings- og omstillingsprosesser i lys av forholdet mellom organisasjon og individ, og forholdet mellom organisasjoner og omverden. Hvordan organisatoriske trender påvirker moderne organisasjoner og lederens rolle i slike prosesser fokuseres særskilt. Faget omfatter både offentlig og privat sektor så vel som det frivillige organisasjonssamfunnet.

Programmet består av en fagspesifikk del på 70 studiepoeng hvorav 20 av dem er valgfrie, samt en masteroppgave på 50 studiepoeng.

De fagspesifikke emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir mulighet til å velge et fagområde som studenten ønsker å fordype eller spesialisere seg i, blant annet med henblikk på masteroppgaven. Etter søknad kan emner fra andre institutter og utdanningsinstitusjoner godkjennes som valgemner.

Masteroppgaven er en viktig del av programmet. Hensikten med den er særlig å utvikle evnen til selvstendig analyse av organisasjoner. Oppgaven kan enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av studier av relevant litteratur eller en analyse av et tema med utgangspunkt i innsamlede data. Hoveddelen av arbeidet med oppgaven skal gjøres i 3. og 4. semester.

Mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse består av 120 studiepoeng, som fordeler seg slik:


Fagspesifikke emner:

 • STV-3077 Moderne organisasjonsteori (20 stp.)
 • STV-3061 Oppgavedesign og kvalitative forskningsmetoder (10 stp.)
 • SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder (10 stp.)
 • STV-3058 Nyere lederskapsteori (10 stp.)

Valgemner:

 • STV-3057 Organisatorisk omdømme (10 stp.)
 • STV-3059 Beslutningsteori; begreper, modeller og prosesser

Masteroppgave:

 • STV-3901 Masteroppgave (50 stp.)

Valgemner tilbys både vår- og høstsemesteret. Oversikt over emner publiseres på nettsiden. Studenten kan også ta valgemner fra mastergradsprogrammet i statsvitenskap. Emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan godkjennes etter søknad.

Tabellen gir en veiledende oversikt over studieforløpet.

Undervisningsopplegg

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og fagdiskusjoner mellom studentene og faglærere. Undervisningsform og omfang beskrives nærmere i de enkelte emnebeskrivelsene

I hovedsak vil følgende eksamensformer benyttes:
Hjemmeeksamen over oppgitt tema
Hjemmeoppgave over selvvalgt tema
Skoleeksamen
Muntlig

Disse eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap, både relatert til gjengivelse og beskrivelse av teoretiske perspektiver og begreper, og til refleksjon og anvendelse av disse perspektivene på faglige og praktiske problemstillinger. Videre gir det studentene mulighet til å utvikle sin skriftlige og muntlige kompetanse, og til å fremstille sin kunnskap på ulike måter. Mens skoleeksamen er valgt for å kontrollere at studentene har tilegnet seg oversikt og breddekunnskap i emnet, brukes hjemmeeksamen for å teste evnen til faglig fordypning i en problemstilling og til å besvare slike problemstillinger på en selvstendig måte. Muntlig eksamen benyttes på enkelte emner for å prøve studentenes evne til muntlig fremstilling og til å reflektere over en gitt problemstilling i direkte dialog med en samtalepartner. Muntlig eksamen kan også brukes til å teste breddekunnskap i det aktuelle emnet og for å utdype og supplerer skriftlige besvarelser.

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A-F) der F er stryk. Kontinuasjonseksamen omtales særskilt i de enkelte emnebeskrivelser.

Opptakskrav

Se nedenfor

Opptaksinformasjon

Opptak til masterutdanninger er regulert av Forskrift om opptak til UiT §§ 12.-16

Bachelorgrad og faglig fordypning:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I bachelorgraden eller tilsvarende kreves det at følgende fordypning inngår:

- 2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, økonomi- og administrasjonsfag eller statsvitenskap. Studenter med annen relevant grad kan vurderes for opptak

- minst 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag

- minst 30 studiepoeng på 2000-nivå (påbyggingsnivå)

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:
Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Antall studieplasser:

Studiet er åpnet. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Læringsutbytte

Etter bestått studieprogram skal kandidatene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om nyere forskning om organisasjoner, ledelse og omstilling, herunder drivkrefter og prosesser som påvirker organisasjoners samspill innad og utad
 • spesialisert innsikt i fagets vitenskapelige problemstillinger og de avgrensede og aktuelle fagdebattene som berører organisatoriske endringsprosesser, nasjonalt og internasjonalt
 • solide kunnskaper om de metoder som benyttes for å studere organisasjoner herunder
 • trening i å foreta kritiske vurderinger av metodekvalitet i forskningsprosjekter innen organisasjon og ledelse

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • forholde seg kritisk til og analysere eksisterende teorier innen organisasjon og ledelse og formulere faglige resonnementer og problemstillinger på bakgrunn av disse
 • anvende relevante metodiske kunnskaper og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • planlegge og gjennomføre et avgrenset forsknings- og utredningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer og regler

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • arbeide selvstendig, foreta begrunnede valg og anvende sine kunnskaper til analyse av organisasjonsfaglige problemstillinger
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye og avanserte områder, arbeidsoppgaver og prosjekter
 • initiere og bidra til utvikling av organisasjoner
 • formidle faglige synspunkter og eget selvstendig arbeid
 • kommunisere om organisasjonsfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, med spesialister og med allmennheten

Karrieremuligheter

Mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse kvalifiserer for ulike stillinger innen offentlige, private og frivillige organisasjoner. Relevante arbeidsoppgaver kan være innen; personal/HR-avdelinger, konsulent/saksbehandling, utrednings- og kartleggingsarbeid, mellomlederposisjoner, konsulentvirksomhet, undervisning, kommunikasjon m.m.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i 2. og 3. semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler har instituttet hatt god erfaring med disse:

Montpellier (Frankrike)

Bologna (Italia)

Granada (Spania)

Mainz (Tyskland)

Berkeley (USA)

Warsawa (Polen)

Videre har UiT og HSL-fakultetet flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Søknadsfrist for utveksling: Vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I ORGANISASJON OG LEDELSE/MASTER I ORGANISASJON OG LEDELSE

Alle utdanninger innen