Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: MUSUIB
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 14
Søknadskode (SO): 184792

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Kvifor kan musikkterapi vere ei god tilnærming for klientar som er lite motiverte for verbal terapi? Kva tyder «den fyrste song» og musikalsk identitet i den siste stund? I løpet av studiet arbeider studentane med både musikalsk kompetanse, mellommenneskeleg sensitivitet og evne til teoretisk refleksjon. Du vil kvalifisere deg til å legge til rette for helsefremmande musikkutfalding, til å møte menneske med respekt og forståing og til å grunngi, vidareutvikle og formidle eige arbeid. Faget og forskingsfeltet musikkterapi fokuserer på relasjonar mellom musikk og helse, i kliniske situasjonar og i kvardagskontekstar. I musikkterapi er det vanleg med ei aktiv tilnærming der klienten sjølv er med på å skape musikk saman med musikkterapeuten.

Det integrerte masterprogrammet i musikkterapi ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), Universitetet i Bergen, skal kvalifisere for musikkterapeutisk yrkesutøving i helsevesenet, pedagogiske kontekstar og samfunnet elles og skal setje studenten i stand til å gå inn i forpliktande tverrfagleg samarbeid. Studiet gjev ei innføring i forsking og formidling av musikkterapi og gjev grunnlag for vidare kvalifisering for dette gjennom doktorgradsstudium.

Karrieremuligheter

Relevans for arbeidsliv

Studiet skal gjere studentane skikka til å gå inn i følgjande yrkesfunksjonar:

1. Musikkterapeutisk og utviklingsstøttande arbeid innan førskule, skule, kulturskule og vaksenopplæring

2. Musikkterapeutisk og førebyggjande arbeid innan ulike miljøtiltak, som barne- og ungdomsarbeid, fengsel og ulike typar interesseorganisasjonar

3. Musikkterapeutisk arbeid innan helsevesenet, inklusivt habilitering, nevrorehabilitering, psykisk helsevern, eldreomsorg og palliativ omsorg

4. Forsking i og formidling av musikkterapi.

Kvalifikasjon/tittel

Master i musikkterapi