Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 42.00 (primær)
  • 48.10 (ordinær)
Studieplasser: 23
Søknadskode (SO): 184853

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Spesialpedagogikk handlar om tilrettelegging for læring for barn, unge og vaksne med særlege behov. Alle menneske har ulike føresetnader for læring. I bachelorstudiet i spesialpedagogikk får du eit breitt fagleg fundament for å kunne arbeide systemretta og individorientert når det gjeld tilrettelegging av tiltak til barn, unge og vaksne med særlege behov. Dette kan vere unge som er svært evnerike, så vel som unge med ulike lærevanskar og personar med utviklingshemming. Under studiet får du også kjennskap til aktuelle lovverk og andre styringsdokument som regulerer det spesialpedagogiske arbeidet. Du vil også få kjennskap til relevante tema innanfor spesialpedagogikk; innføring i spesialpedagogikk, utviklingspsykologi, språkutvikling, fleirspråklegheit, normalitet og variasjon, forskingsmetode, etikk, observasjon og kartlegging i spesialpedagogisk praksis. Gjennom praksisarbeid får du kompetanse til å forstå, vurdere og delta i planlegging av individuelle opplærings- og undervisningstiltak i barnehage, skole og andre læringsarenaer. Slik kan du bli ein reflektert og kritisk yrkesutøvar som i samarbeid med barn, unge og vaksne med særskilte behov, deira foresatte og/eller andre omsorgpersonar, andre profesjonelle kan legge til rette for inkluderande miljø og bidra til vidare utvikling av nye tiltak og tilbod.

Bachelorprogrammet i spesialpedagogikk ved Universitetet i Bergen byggjer på fagområda spesialpedagogikk, pedagogikk og psykologi, for å gje eit breitt fagleg fundament for å kunne arbeide systemretta og individorientert med tenester for barn og unge med ulike føresetnader for læring. Som sjølvstendig utdanning skal eit bachelorprogram i spesialpedagogikk også kunne kvalifisere til å gå inn i spesialpedagogiske arbeidsoppgåver i barnehage, skule og andre læringsarenaer. Studieprogrammet gir innsikt i og forståing av ulike kartleggingstilnærmingar som inngår i spesialpedagogisk verksemd. Gjennom studiet får kandidatane kunnskap om lovverk og andre styringsdokument som regulerer det spesialpedagogiske arbeidet. Studiet har som mål å gje studentane innsikt i korleis faget utviklar seg og korleis dei på ein profesjonell måte kan bidra til vidareutvikling av spesialpedagogisk praksis. Studieprogrammet skal også kunne gje grunnlag for vidare spesialisering (mastergrad).

I starten av studiet blir det lagt vekt på å gje studentane grunnleggande kjennskap til ulike delar av det spesialpedagogiske kunnskapsfeltet; innføring i spesialpedagogikk og ulike perspektiv på læring; generell utviklingspsykologi og språkutvikling;. Seinare i studiet får studentane kjennskap til og innsikt i læring og åtferdspsykologi; observasjon, kartlegging og tiltak i spesialpedagogisk praksis, lese- og skrivevanskar og forskingsmetode. I siste del av studiet skal studentane få kunnskap om og mogelegheit til å reflektere over spesialpedagogisk yrkesutøving i eit profesjonsteoretisk perspektiv, samt at dei skal fordjupe seg i eit sjølvvalt tema gjennom arbeidet med bacheloroppgåva. Undervegs i studiet inngår 100 timar praksis, og arbeids- og vurderingsformene på ulike emne vil reflektere både ei praktisk og teoretisk tilnærming.

Karrieremuligheter

Med bachelor i spesialpedagogikk kan du jobbe i ulike stillingar i mellom anna barnehage, skole, SFO, omsorgsbustader og asylmottak.

Andre aktuelle arbeidsarenaer kan vere kriminal- og rusomsorg, helse- og sosialsektoren, arbeidsinkludering, kultursektoren eller velferdsforvaltninga.

Fellesnemnaren for dei ulike yrkesvegane er at innsikt i og forståing for behova til menneske med ulike føresetnader for læring, er etterspurt i breie delar av yrkeslivet.

Med bachelorgrad i spesialpedagogikk har du ikkje formell undervisningskompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i spesialpedagogikk

Alle utdanninger innen