Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 39.10 (primær)
  • 40.80 (ordinær)
Studieplasser: 93
Søknadskode (SO): 184880

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

28. februar 2024.

Om studiet

Sosiologi er vitskapen om samfunnslivet i vid forstand. Sosiologar studerer relasjonane mellom menneske i små og store sosiale fellesskap; det vil seie relasjonane mellom individ, grupper og organisasjonar både på det lokale, nasjonale og globale planet. Sosiologar er opptekne av korleis menneskelege aktivitetar følger mønster som er relativt uavhengige av enkeltindivida. Sosiologar arbeider med å forklare og forstå korleis menneska blir forma av samfunnstilhøve og korleis dei sjølve kan endre desse tilhøva. Gjennom bachelorprogrammet skal studentane utvikle ei grunnleggjande forståing av det teoretiske og metodiske grunnlaget for sosiologien. Dessutan skal programmet gje generell kunnskap om sentrale problemstillingar og perspektiv innafor ulike sosiologiske temaområde. Slike temaområde er mellom anna familien, utdanning og arbeidsliv, velferdsstaten og offentlege omsorgstenester, sosiale klasser, kjønn og etniske relasjonar. Det kan også til dømes vere problemstillingar knytt til forholdet mellom økonomi og samfunn, modernisering, globalisering, livsløp og institusjonell endring.

I løpet av bachelorstudiet skal ein skrive og levere inn fleire sjølvstendige oppgåver. I nokre tilfelle må studenten også gje kommentarar til andre studentar sine oppgåveutkast. Den avsluttande bacheloroppgåva fyller eit halvt semester (10 studiepoeng) og blir skrive under rettleiing frå ein faglærar. Etter innlevering av bacheloroppgåva gjev studentane ein munnleg presentasjon av denne.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosiologi

Alle utdanninger innen