Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 215691

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2022.

Om studiet

Lær om det globale Sør og Nord/Sør-forhold. Dra på feltarbeid til et land i Afrika, Asia eller Latin-Amerika. Årsstudiet og første år i bachelorstudiet er felles.

Hvorfor er noen land fattige og andre rike? Hvilke utfordringer møter mennesker i det globale Sør? Hva er årsaker til globale miljøproblemer, og på hvilke måter takles de? Slike spørsmål omhandles i utviklingsstudiene.

OsloMets utviklingsstudier er unikt med sin praksisbaserte pedagogikk. Studentene lærer om verden ved å gjøre egne erfaringer og ved å reflektere over disse. Feltarbeidet gir kunnskap om temaet og landet, og samtidig gir det en introduksjon til samfunnsfaglig metode som er nyttig for videre studier.

Bachelorstudiet som årsstudiet inngår i ligger på topp blant utviklingsstudier i Norge på NOKUTs studiebarometer, og skårer høyt på blant annet yrkesrelevans, engasjerte lærere og helhetsvurdering.

De som underviser har ulike spesialiseringer, og studentene får oppdatert kunnskap fra ulike fag som antropologi, sosiologi, geografi, historie og medievitenskap.

Studenter på bachelorprogrammet fordyper seg i andre og tredje studieår i ulike temaer innen utviklingsstudier. Studentene oppfordres til å ta et semester ved ett av lærestedene som vi samarbeider med i utlandet.

Feltarbeid

I fem uker utfører studentene ved Utviklingsstudier feltarbeid i grupper.

Før turen forbereder de seg ved å lære om globale forhold, om landet og verdensdelen de skal dra til, om temaet de velger og metoden de skal bruke. Grupper på tre til fem studenter gjennomfører feltarbeidet og skriver oppgave sammen. Eksempler på noen tidligere oppgavetemaer:

  • Rettferdig handel
  • Naturvern og turisme
  • Jenter og utdanning
  • Foreldreløse barn

Karrieremuligheter

Alle utdanninger innen