Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Studietype:
Årsstudium og kortere
Pris:

Ingen studieavgift. Gjennom Udir kan du søke om enten vikar- eller stipendordning.

Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 1. mars

Informasjon oppdatert

5. februar 2024.

Om studiet

Begynneropplæring 1 er en samlings- og nettbasert videreutdanning for deg som er lærer på barne- og mellomtrinnet og som ikke har studiepoeng i begynneropplæring fra før av. Gjennom utdanningen tilegner du deg oppdatert fagkunnskap om emnet og videreutvikler din egen undervisning på dette fagområdet.

Om utdanningen

Videreutdanningen Begynneropplæring 1 er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud for lærere innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du finne søknadsskjema, informasjon om viktige frister, og lese mer om strategien: Videreutdanning for lærere.

Videreutdanningen er et tilbud til deg som er lærer på 1.-7. trinn, og som ikke har studiepoeng i begynneropplæring fra før av, slik at du får oppdatert og forskningsbasert kompetanse i emnet. Denne videreutdanningen er også tilrettelagt for lærere som har studiepoeng i GLSM fra den tidligere allmennlærerutdanningen.

Hva lærer du?

I denne videreutdanningen legger vi stor vekt på tidlig innsats og tilpasset opplæring innen lesing, skriving og regning. Norsk og matematikk er de sentrale fagområdene, og samtidig vil vi også inkludere pedagogikk og andre fag i undervisningen. For å gi deg kunnskap om, og erfaring med varierte arbeidsmåter vil vi blant annet supplere utdanningstilbudet med tverrfaglig samarbeid og tema som blant annet inkluderer rom og bevegelse.

Det faglige innholdet i utdanningen henger sammen med rammeplanen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og oppmerksomheten er på 1-4 trinn. Studiet vil være praksisrettet, og ha arbeidskrav om kunnskapsdeling i eget kollegium. Vi vil tilpasse studieopplegg og arbeidskrav for studenter med GLSM i grunnutdanningen sin.

Følgende overordnede tema vil være styrende for hvordan vi organiserer emneplanene:

  • Overgangen barnehage –  SFO/AKS – skole
  • Barnehagens arbeidsformerSamarbeid barnehage – skole og SFO/AKS – hjem Tidlig innsats og tilpasset opplæring
  • Tilpasset opplæring for alle elevgrupperDynamisk kartlegging og forebyggingLesing, skriving og regning
  • Kunnskap om barns språk- og matematikkutviklingStimulering av språk- og matematikkforståelseSystematisk opplæring i lesing, skriving og regningBegrepsforståelse og -utvikling innen norsk- og matematikkfaglige emnerLesing, skriving og regning når norsk er andrespråketVarierte arbeidsformer
  • Lekende og utforskendeFysisk aktive og kreative Multimodale og digitaleTverrfaglige

Oppbygging

Studiet er et kombinert nett- og samlingsbasert tilbud med tre samlinger over to dager per semester. Studiet er delt i to moduler som hver utgjør 15 studiepoeng, og går på deltid over ett år med en modul hvert semester. Se emneplanene for utfyllende informasjon om oppbyggingen av studiet, inkludert arbeidskravene.

Kvalifikasjon/tittel

Lærer