Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

1. desember 2023.

Om studiet

Dette studiet er spesielt rettet inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte. Du kan velge mellom to spennende fordypninger; rådgivning og endringsarbeid eller språk i spesialpedagogisk teori og praksis.

Masterstudiet i spesialpedagogikk er spesielt rettet inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte, og skal forberede deg for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå. Du vil få økt forståelse for - og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet - og tiltak i denne forbindelse.

Studiet passer for deg som allerede har en Bachelor i pedagogikk eller spesialpedagogikk, lærerutdanning eller førskolelærerutdanning/ barnehagelærerutdanning. Studiet er også for deg som har utdanning som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleier, med nødvendig tilleggsutdanning i pedagogikk.

I dette masterstudiet legges det vekt på at du skal tilegne deg selvstendig og vitenskapelig reflektert forståelse av teoretiske og praktiske emner i faget. Studiet gir innsikt i vitenskapelig tenkning og metode slik at du også kan kvalifisere deg for en videre forskerutdanning.

Fordypninger

Det tilbys to fordypningsretninger for masterstudiet, hver på 30 sp:

  • Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid
  • Språk i spesialpedagogisk teori og praksis

Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid: Denne retningen passer særlig for deg som ønsker å arbeide med rådgivning, veiledning og endringsarbeid innenfor m.a. barnehage, skole, voksenopplæring, PP-tjeneste, kompetansesentre og andre opplærings-/opptreningstiltak.

Språk i spesialpedagogisk teori og praksis: Denne retningen passer særlig for deg som ønsker å arbeide med språkproblematikk som et sentralt element innen forebyggende og grunnleggende opplæring av barn i i barnehage, skole og andre opplærings-/opptreningstiltak.


Spesialpedagogikk og tilrettelegging for et inkluderende barnehagemiljø er et tredje alternativ som fordypningsområde, men dette 30sp emnet må tas som etter- og videreutdanning før man søker seg inn på masteren.
Studiet støtter opp om satsingen "spesialpedagogikk og inkluderende praksiser i barnehagen" og legger derfor vekt på hvordan barnehagelærere kan tilrettelegge for et inkluderende barnehagemiljø. Gjennom økt kunnskap om spesialpedagogiske perspektiver og tilnærminger skal studentene etter endt studium kunne bidra til en mer inkluderende spesialpedagogisk praksis, innenfor barnehagens ordinære pedagogiske virksomhet. Studiet gir en innføring lovverk, lovformuleringer i rammeplanen, saksgangen for spesialpedagogisk hjelp og sentrale styrende ideologier for et inkluderende barnehagemiljø.

Det er en fordel med minst 2 års praksis fra opplæring av barn unge for å gjennomføre studiet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen pedagogikk.

Fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir også grunnlag for opptak.

Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller psykologi sammen med minst 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk i tillegg gir også grunnlag for opptak

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Attester og søking

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Når du søker

I søknadsweb ligger de to fordypningene som hvert sitt søknadsalternativ.

Heltid eller deltid velges etter opptak.

Videre studier

Masterstudiet gir innsikt i vitenskapelig tenkning og metode og kan kvalifisere for videre forskerutdanning.

Utveksling

Det vil bli lagt til rette for at studenter kan tilbys opphold ved utenlandske institusjoner ved valgemner og under arbeidet med mastergradsoppgaven.

Ta kontakt med Internasjonalt kontor for å sjekke dine utvekslingsmuligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i spesialpedagogikk

Alle utdanninger innen