Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

6. januar 2023.

Om studiet

Vil du bli siviløkonom, og kunne ta gode beslutninger gjennom tilgjengelige data? Dette masterstudiet gir deg dybdekunnskap i analyseverktøy og økonomistyring, samt forståelse for digitale rammebetingelser, teknisk innsikt og analytiske ferdigheter.

Siviløkonomutdanningen kjennetegnes ved at den gir breddekompetanse innenfor økonomi- og ledelsesfag, samtidig som den gir spesialisert kompetanse innen ett område.

Med hovedprofil Business Analytics vil studiet tilegne deg en bred faglig kompetanse innen økonomi- og administrasjonsfag, men også kunnskap som kan nyttiggjøre den stadig økende mengden data ved bruk av en rekke analysemetoder.

Studiet fokuserer på hvordan store datamengder, kombinert med kraftige og sofistikerte analyseverktøy og analyseferdigheter, kan gi støtte til å ta kompliserte beslutninger om forretningsdriften basert på fakta og mer nøyaktige prognoser.

Både private og offentlige organisasjoner må ta beslutninger for å nå målene som er satt for virksomheten, og disse beslutningene må ofte tas under usikkerhet. Mange virksomheter legger ned en stor innsats på å hente inn data og gjennomfører avanserte analyser av sine trender og sine omgivelser. Utfordringen er å tilpasse seg de enorme datamengdene og disruptive teknologier, og utnytte disse gjennom å endre forretningsmodeller og organisatoriske prosesser.

Du vil få en spesialisert kompetanse i å analysere data for å skape innsikt som kan brukes til beslutningsstøtte, og bidra til at virksomheten tar gode beslutninger, også under usikkerhet. På den måten vil virksomheten til slutt kunne forbedre tjenestetilbudet og skape konkurransefordeler i markedet.

Studiet har et internasjonalt fokus med engelsk undervisningsspråk.

Informasjonsflyten og virksomheters samhandling og konkurransesituasjon er i stor grad påvirket av internasjonalisering. Derfor har studiet et internasjonalt fokus hvor all kommunikasjon og undervisning foregår på engelsk. Dette sikrer at uteksaminerte studenter i tillegg til å ha en forståelse for norske virksomheter, også har kompetanse til å se samhandling, konkurranse og tilgjengelig informasjon i en internasjonal kontekst

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom, tilbys også med hovedprofilene digital ledelse og forretningsutvikling, markedsføringsledelse og økonomistyring.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad i økonomi administrasjon eller tilsvarende avsluttet utdanning. Utdanningen må tilfredsstille fagkravene tilsvarende Bachelor i økonomi og administrasjon/Bachelor i økonomi og ledelse, fra anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Det vil si at man må ha minst 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag som må dekke spesifikke fagkrav innenfor følgende intervaller:

  • Bedriftsøkonomiske fag (30 – 45 studiepoeng): finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering
  • Administrative fag (30 – 45 studiepoeng): markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi
  • Samfunnsøkonomiske fag (15 – 30 studiepoeng): makroøkonomi, mikroøkonomi
  • Metodefag (20 – 30 studiepoeng): matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode
  • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (7,5 – 15 studiepoeng) 

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Tidligere utdanninger som er bygget på anbefalte planer fra NRØA dekker fortsatt opptakskravet.

Les mer om søknad og opptak

Søkere må dokumentere sine ferdigheter i engelsk på et visst nivå.

Engelskravet gjelder for alle unntatt søkere som er hjemmehørende i Storbritannia, Canada, Irland, New Zealand, Australia eller de nordiske landene, som ikke trenger å dokumentere språkkunnskaper.Du finner liste over godkjente kurs og krav til resultater her.

Inntil 50 % av plassene ved programmet er forbeholdt norske søkere.

Slik søker du

Studiet går både på heltid og deltid.
Hver variant er presentert som eget søknadsalternativ i Søknadsweb. Studiet er lyst ut under engelskspråklige studieprogram

Heltid har søknadsnummer: 2448

Deltid har søknadsnummer: 2447

Videre studier

Studiet gir opptaksgrunnlag til Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet.

Du vil også kunne søke opptak til phd-utdanning innenfor bedriftsøkonomi/økonomi og administrasjon ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. Nærmere krav til opptak til et phd-studium avgjøres av den enkelte institusjonen som gir phd-utdanning.

Utveksling

Heltidsstudenter kan få tilrettelagt utvekslingsopphold i 3. semester, med mulighet til å forlenge utvekslingsoppholdet med 4. semester. Det vil også være mulig å ta ett enkelt valgemne som utvekslingsstudent i form av sommerkurs.

Deltidsstudenter kan ta ett enkelt emne ved en institusjon som har sommerkurs, eller ta ett eller flere masteremner med samlingsbasert undervisning ved Handelshögskolan ved Karlstads universitet. Det vil også være mulig å ta et helt semester i utlandet for deltidsstudenter, men det kan da være hensiktsmessig å studere på heltid mens man er på utveksling.

Emner ved utenlandsk institusjon må velges slik at studiets overordnede læringsutbytte nås. Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil business analytics