Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Samlingsbasert, nettstøttet
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

På oppdrag fra Norsk Vann tilbyr vi et nett- og samlingsbasert deltidsstudium der du vil lære om beredskap og krisehåndtering for vann- og avløpsbransjen. Studiet er tilrettelagt for deg som jobber i bransjen og vil gi deg økt kompetanse på fagområdet, tilgang til operative verktøy og et utvidet nettverk.

Om deltidsstudiet

Beredskap og krisehåndtering for vann- og avløpsbransjen er utviklet i samarbeid med Norsk Vann, Drammen kommune og Nedre Romerike vann og avløpsselskap.

Studiet er skreddersydd for ansatte i vann- og avløpsbransjen; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige og ansatte med beredskapsroller på overordnet nivå i kommunene.

Relevans og arbeidsliv:

Du vil få grunnleggende kompetanse innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge. En felles forståelse, planer og tiltak for større uforutsette hendelser vil sikre arbeidet før, under og etter at en krise oppstår.

Du vil lære å utvikle beredskapsplaner, gjennomføre beredskapsøvelser og benytte ROS-analyser som grunnlag for beredskapsarbeidet. Du vil få en forståelse for de ulike beredskapsnivåene i en organisasjon og hvordan disse kan samhandle på en best mulig måte. Studiet kombinerer teori, analyse og praksis, og vil bidra til å ruste deg best mulig til å håndtere uforutsette hendelser knyttet til vann og avløp. Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter for å kunne jobbe med risikoanalyse, beredskapsplanlegging, krisekommunikasjon, kriseledelsesmetodikk og øvelsesplanlegging.

Bakgrunn for studiet:

Vannforsyningen er en av våre mest sårbare samfunnsfunksjoner, og som forvaltere av kritisk infrastruktur har vannbransjen et stort ansvar for å sikre at befolkningen får godt og nok drikkevann. Tilsvarende gjelder for opprettholdelse av velfungerende sanitære løsninger.

I 2016 gjennomførte Mattilsynet et nasjonalt tilsynsprosjekt på beredskapen hos 515 vannverk. Mattilsynet fant avvik fra regelverket hos fire av fem vannverk. Flest mangler var knyttet til ROS-analyse, beredskapsplaner og -øvelser. En liknende situasjon finner man på avløpsområdet. Samtidig øker kompleksiteten i samfunnet, og ganske nylige hendelser viser at det settes stadig høyere krav til beredskapen på vann- og avløpsområdet. Følgelig må beredskapen styrkes.

Innhold:

Studiet består av emnet Risikoanalyse og beredskapsplanlegging i semester 1, og emnet Operativ kriseledelse og krisekommunikasjon i semester 2.

Emnene er delt inn i følgende temaer:

  • Farekartlegging og ROS-analyser
  • Beredskapsvurdering, inklusive beredskapsanalyse
  • Oppbygging av beredskapsplan, tiltakskort
  • Proaktiv stabsmetodikk
  • Fysisk sikring, sikkerhetskultur og risikovurdering av tilsiktede uønskede hendelser
  • IKT-sikkerhet
  • Krisekommunikasjon
  • Øvelsesplanlegging, gjennomføring av øvelse, evaluering

Pensum og eksamen:
Pensum: 2000 sider faglitteratur, hovedsakelig på norsk
Eksamen semester 1: Hjemmeeksamen, i grupper på 2-4 personer
Eksamen semester 2: Hjemmeeksamen, individuell, 48 timer

Forbehold: vi tar forbehold om at det blir nok deltakere til at studiet kan tilbys.

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet, og minst to års arbeidserfaring.

Les mer om søknad og opptak

Du må også melde deg på til Norsk Vann. Send en epost der du oppgir navn, adresse og arbeidsgiver til post@norskvann.no

Slik søker du

Trykk på knapp "Søk studiet", logg inn, velg "Betaling og oppdrag", velg "Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap høst 2024", velg så dette studiet fra listen. Last opp dokumentasjon i henhold til opptakskravet.

Videre studier

Studiet kan, etter nærmere kriterier, inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet.

Vi tilbyr også jevnlig et påbyggingsstudium, Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen, på 30 studiepoeng.

Kvalifikasjon/tittel

Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

Alle utdanninger innen