Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 209288

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

Studiet gir deg innsikt i sentrale internasjonale forhold gjennom en kombinasjon av historie, statsvitenskap og filosofi. Dette setter deg i stand til å forstå, analysere og forklare utviklingstrekk i internasjonale forhold. For eksempel, hva er årsakene til krig og konflikt?

Årsstudiet gir deg innsikt i fremveksten og organiseringen av verden, slik den fremstår i dag. Studiet gir deg innsikt i sentrale internasjonale forhold gjennom en flerfaglig kombinasjon av historie, statsvitenskap og filosofi. Det setter deg i stand til å forstå, analysere og forklare viktige utviklingstrekk i internasjonale forhold, fra fremveksten av moderne stater og helt til vår egen samtid.

Du møter teoretisk orienterte tilnærminger til internasjonale spørsmål, som for eksempel:

  • Hvordan opprettes, bevares eller endres den internasjonale orden?
  • Hva er årsakene til krig og konflikt?
  • Hvilke muligheter er det for internasjonalt samarbeid?

Du får en grunnleggende innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, språk og argumentasjon, samt vitenskapsteori. Studiet går igjennom viktige hendelser og prosesser knyttet til global historie, ulike teorier og begreper om internasjonal politikk og internasjonale institusjoner fra statsvitenskapen, samt klassiste temaer fra politisk teori som autoritet og makt, demokrati og sosiale rettigheter.

Ett av emnene undervises på engelsk for å gi deg trening i å forholde deg til et internasjonalt arbeidsspråk.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Med Årsstudium i internasjonale studier kan du bygge videre på bachelor i internasjonale studier. En bachelor i internasjonale studier er et godt utgangspunkt for flere ulike studier på mastergradsnivå, både i Norge og utenlands.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i internasjonale studier

Alle utdanninger innen