Nøkkelinformasjon

Studiested

Kristiansund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

Antall studieplasser

16

Søknadskode (SO)

1664-1

Om studiet

Dekksoffiserutdanningen er maritim utdanning på ledelsesnivå. Etter endt utdanning skal fagskolekandidaten ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å kunne arbeide både nasjonalt og internasjonalt.

 

Undervisningsopplegg

Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har inngående kjennskap til maritime disipliner i overenstemmelse med kapittel A-II/2 i STCW-konvensjonen og har en overordnet og bevisst forståelse av profesjonen.
 • Har kunnskap om navigasjon på operativt og ledelsesnivå.
 • Har kunnskap og behandling av last og stuasje på operativt og ledelsesnivå.
 • Har kunnskap om kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt og ledelsesnivå.
 • Har kunnskap om skipsadministrasjon og kulturforståelse.
 • Har kunnskap om sikkerhetsledelse og organisasjonsteori.
 • Har inngående kjennskap til nasjonale og internasjonale regler og forskrifter som omhandler behandling og operasjon av skip.
 • Har kunnskaper i matematikk, fysikk, maritim engelsk, økonomi og ledelse relatert til behandling og operasjon av skip.
 • Har kunnskap om maritim historie, rollen til sjøoffiserer og sjømenn i samfunnet, utvikling av maritim teknologi og har kunnskap om sosiale, miljømessige, etiske, sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser av maritime aktiviteter.
 • Kan selvstendig oppdatere sin kunnskap gjennom litteratur, samarbeid og vurdering av egen praksis.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan løse teoretiske, tekniske og praktiske problem relatert til navigasjon, behandling av last og til behandling og operasjon av skip, på operativt og ledelsesnivå.
 • Kan benytte metoder, simulatorer og andre hjelpemidler som er basis for sikker og effektiv operasjon av skip og bidra til analytiske, strukturerte og innovative arbeidsprosesser.
 • Kan demonstrere ferdigheter i operasjonell ledelse både individuelt og i grupper, inkludert i et multikulturelt arbeidsmiljø.
 • Kan navigere et fartøy fra en havn til en annen på en sikker og effektiv måte, laste og losse lasten, samt reagere og handle i nødsituasjoner
 • kan bruke, analysere og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og framstille og drøfte dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.
 • Viser evne til innovativ tenkning og bidrar til utvikling og realisering av viktige og brukbare produkt, system og løsninger.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har kunnskap om miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser som følge av maritime aktiviteter i et lokalt og globalt perspektiv og kan bruke dette i sitt arbeid om bord.
 • Kan formidle maritim kunnskap til forskjellige målgrupper, verbalt og skriftlig, både på norsk og engelsk. Og delta i debatter som fokuserer på den samfunnsmessige betydning og konsekvenser av maritime aktiviteter.
 • Har en realistisk oppfatning av egen kompetanse og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner, kan bidra i tverrfaglig arbeidsgrupper og tilpasse egen fagutøvelse til faktiske arbeidssituasjoner og forhold.
 • Kan aktivt delta i profesjonelle diskusjoner, er i stand til å dele sin kunnskap og erfaring med andre og kan bidra i utvikling av beste praksis og innovative prosesser.

Opptakskrav

Du må dokumentere fag- eller svennebrev som er relevante for studiet. Mer informasjon om hvilke fag-/svennebrev som er relevante finner du på fagskolen sine nettsider eller ved å kontakte fagskolen. Hvis du skal søke med realkompetanse, må du kontakte fagskolen for mer informasjon om hva du må dokumentere.

Opptaksinformasjon

 

 

Alle utdanninger innen