Lycée: Videregående skole i Frankrike

Har du lyst til å ta hele videregående skole i Frankrike? Da kan du søke om skoleplass i Bayeux, Lyon eller Rouen. Du blir tatt opp som ordinær elev ved den franske skolen, men begynner sammen med en liten gruppe av andre norske elever.  

Hvem kan søke? 

Du må oppfylle noen kriterier for å søke på ordningen:

 • Du fyller 16 eller 17 år det året du søker.
 • Du går siste året på ungdomsskolen, eller første året på videregående skole i Norge.
 • Du er norsk statsborger.

I tillegg er det en fordel, men ikke et krav, å ha valgt fransk på ungdomsskolen. Franskundervisningen på forkurset, og ekstra innsats den første tida i Frankrike, gjør at forskjellen i språkkunnskaper vanligvis jevnes ut i løpet av noen måneder.

Karakternivå og søkernes motivasjon, arbeidsevne og evne til å tilpasse seg nye og uvante forhold vil vektlegges. Det er en forutsetning for å søke at man er innstilt på å være tre år ved skolen og avlegge avsluttende eksamen, baccalauréat.

Dersom du er i prosess med å søke om norsk statsborgerskap, må du sende en bekreftelse på dette som vedlegg til søknadsskjemaet. Absolutt siste frist for å dokumentere innvilget norsk statsborgerskap er 10. mars.

Flere unge mennesker står sammen ute, vendt mot hverandre og smiler.

Hvordan blir det med språk og skolesystem? 

Det er mulig å begynne på videregående i Frankrike selv om du ikke har lært fransk på skolen. Alle elever som tas opp må følge et intensivt forkurs i fransk og matematikk. Kurset varer i 4 uker og foregår i Oslo i juli/august. 

Du må regne med å jobbe intensivt, spesielt det første halve året. Det franske skolesystemet er krevende, og det er nødvendig med gode arbeidsvaner.

En norsk lærer fungerer som leder for norskseksjonen. Den norske læreren underviser i fransk første året, og i norsk, litteratur og historie alle tre årene. På denne måten får du også med deg pensum fra videregående skole hjemme i Norge, slik at det blir lettere for deg å studere videre i Norge. Læreren fungerer også som din kontaktperson og gir moralsk og praktisk støtte i situasjoner som kan oppstå i hverdagen.

Hva kan du forvente? 

 • fire uker forkurs i Oslo før avreise 
 • tett og trygg oppfølging fra en norsk lærer knyttet til skolen 
 • undervisning i en vanlig fransk klasse med franske elever opphold på internat, og i en fransk familie det første året 
 • bosted i leilighet/på hybel, eller internat de to siste årene 
 • tre spennende og utfordrende skoleår i Frankrike

Hvordan er de tre skolene? 

Det finnes tre skoler i denne ordningen. Disse ligger i Bayeux, Lyon og Rouen. Alle skolene har en egen norskseksjon. Jenter kan velge blant alle tre skolene, men gutter kan kun søke om skoleplass i Lyon eller Rouen.

 • Lycée Pierre Corneille tar hvert år opp åtte gutter/jenter
 • Lycée Alain Chartier tar hvert år opp seks jenter
 • Lycée Edouard Herriot tar hvert år opp åtte jenter/gutter

Les mer om skolene:

Lycée Alain Chartier i Bayeux

Lycée Edouard Herriot i Lyon

Lycée Pierre Corneille i Rouen

Hva kan du gjøre etterpå?

Med bestått videregående i Frankrike, vil du oppnå generell studiekompetanse og få muligheten til å studere videre i Norge eller i utlandet.

Fransk baccalauréat er kjent over hele verden. Hvis du oppnår gode resultater i den franske BAC-en, blir du en sterk kandidat for de gode skolene verden over. Samordna opptak har utarbeidet en poengberegning av fransk BAC ved opptak til høyere utdanning i Norge.

Tidligere Frankrike-elever forteller at de har hatt stort utbytte av årene i fransk skole. I tillegg til språk og kulturkunnskap, har de også opparbeidet seg gode arbeidsvaner som kommer til god nytte i senere studier.

Hvor mye koster det?

Stipend

Alle elevene får stipend som dekker skolepenger, internatopphold det første året, støtte til boutgiftene 2. og 3. året, skolemateriell, tilskudd til fellesreiser i Frankrike i skoleferiene, samt enkelte sosiale arrangementer. Alle stipend i 2. og 3. året forutsetter at faglige mål er nådd og at skolen/klasselærerråd anbefaler at en elev flyttes opp.
I tillegg til fransk og norsk støtte har elevene rett til stipend og mulighet til å søke lån fra Statens lånekasse for
utdanning. Les mer om Lånekassens ordninger her.

Utgifter

Det er vanskelig å anslå årlige utgifter. Første året betaler du en egenandel på 25 000, denne må du ikke betale 2. og 3. året. Egenandelen dekkes av stipendet.

2. og 3. året vil utgiftene varere avhengig av hvilken hybel/leilighet du bor i. Det er mulig å bo på pensjonat nær kursstedet.

Slik søker du

Du søker til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Søknadsfristen er 10. mars 2024.

Du bør beregne god tid på søknaden. Søknadsskjema for søknadsrunden 2024 vil være tilgjengelig i HK-dirs elektroniske søknadssystem Espresso  innen 20. desember 2023.

Søknadsveiledning

Gå inn på Espresso.

 • Klikk på "Registrering" og fyll ut "Brukerregistrering". (Dersom du ikke får epost med passord med en gang, må du huske å sjekke søppelboksen din i tilfelle spamfilter) 
 • Logg deg på og velg ønsket målform ved å klikke på et av de norske flaggene (bokmål eller nynorsk) øverst i høyre hjørne  
 • Velg "Frankrike-programmet" (videregående skole i Frankrike 2023) 
 • Les alle spørsmål i søknaden nøye. 

Husk å lagre underveis. Du kan logge deg av og fortsette med søknaden på et senere tidspunkt helt til du er fornøyd med innholdet. 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden må inneholde følgende vedlegg: 

 • Utskrift av siste terminkarakter. Karakterutskrift må være stemplet og signert og inneholde oversikt over fravær, orden og oppførsel. 
 • Kopi av vitnemålet fra ungdomsskolen eller sommerkarakterene i 2023. Karakterutskrift må være stemplet og signert og inneholde oversikt over fravær, orden og oppførsel. 
 • To 
 • Kopi av passet ditt 
 • Signaturark med din og dine foresattes signaturer  

Alle vedlegg skal helst lastes opp som én samlet fil i søknadsskjemaet. Søknad og vedlegg skal kun sendes inn elektronisk.  

Søknadsvurdering, intervju og nominasjon 

Teknisk sjekk 

Først sjekkes det at søknaden oppfyller de formelle kravene. Dette betyr at det sjekkes at alle vedleggene er med, og at søkeren oppfyller kravene til alder, statsborgerskap og går siste året på ungdomsskolen eller første året på videregående skole. 

Alle søknader som består den tekniske sjekken, blir sendt videre til vurdering. 

Hvem vurderer søknaden

Vurderingen av søknader til videregående i Frankrike blir gjort av en ekstern nominasjonskomité, oppnevnt av HK-dir. Nominasjonskomitéen består av to tidligere seksjonsledere, en tidligere elev og en representant for franske myndigheter. 

Søkerne gis en helhetlig vurdering på bakgrunn av sin søknad. Komiteen ser på faktorer som karakterer, læreruttalelser, fritidsaktiviteter og personlig motivasjon. Søkerne blir tildelt poengsummer fra ekspertene på bakgrunn av disse faktorene. Ekspertene sender sin evaluering til HK-dir, som legger sammen poengsummen gitt av hver ekspert. På grunnlag av den totale poengsummen blir rundt 40 søkere innkalt til intervju. 

HK-dir opptrer kun som sekretariat for nominasjonskomiteen, og har ingen innflytelse på beslutningene om hvilke kandidater som skal innstilles. 

Intervju 

Rundt 40 søkere vil bil innkalt til intervju. Intervjuet foretas av nominasjonskomiteen.

Intervjuene vil finne sted i slutten av april/begynnelsen av mai. Intervjuet er på varer i 20 minutter og foregår digitalt. 

Etter intervjuene blir 22 elever nominert til de tre skolene. Det lages også en venteliste. 

Nominasjon og opptak på den enkelte skole 

Nominasjonskomiteen nominerer 22 elever til de tre skolene, og HK-dir sender nominasjonen videre til de franske skolene som gjør det endelige opptaket. Vi gjør oppmerksom på at det dessverre ikke er mulig å bytte skole. 

Vil du vite mer?

Informasjonsskriv om 3-årig videregående i Frankrike

Kontakt HK-dir på e-post: frankrike@hkdir.no  eller telefon 55 30 38 00

Sist oppdatert: 14. februar 2024