Behov for mer etter- og videreutdanning


Med et arbeidsliv i endring er det et kontinuerlig behov for tilførsel av ny kompetanse, og viktig med kompetanseheving gjennom hele arbeidskarrieren. Dette temaet belyser i hvor stor grad sysselsatte og voksne deltar i etter- og videreutdanning.

Valgte filtre
Nasjonalt
Alle fylker
Velg hjemfylke
Velg hjemfylke
Fylker
Nasjonalt og hjemfylke

Sysselsattes (uten studenter) deltakelse i formell utdanning siste 12 måneder

Sysselsattes (uten studenter) deltakelse i formell videreutdanning siste 12 måneder

Sysselsattes (uten studenter) deltakelse i ikke-formell opplæring siste 12 måneder

Voksne som tar fag-/svennebrev per 1000 sysselsatt over 25 år

Se andre temaer

TemaArbeidsstyrken


En forståelse av størrelsen og sammensetningen av arbeidsstyrken er avgjørende for kompetansearbeidet. Arbeidsstyrkens størrelse i forhold til befolkningen forteller oss mye om robustheten i arbeidsmarkedet.

TemaArbeidsmarked


Balansen i arbeidsmarkedet og forholdet mellom tilbudet og etterspørselen etter arbeidskraft, er viktig for den regionale kompetansepolitikken.

TemaTilgang på formell kompetanse


Utdanningsnivået i befolkningen sier mye om kompetansen i en region. Et høyt utdanningsnivå henger sammen med høy verdiskaping og øker omstillingsevnen. Fagutdanning er sterkt etterspurt i arbeidslivet. En rekke livsutfall er korrelert med utdanningsnivået. Utdanningsindikatorer er nyttige også fordi de er sammenlignbare mellom fylker.

TemaSvak tilknytning til arbeidslivet


Mange har havnet utenfor utdanning og arbeidsliv, eller har en svak tilknytning til arbeidslivet. Oversikt over denne andelen av befolkningen er viktig i utformingen av regional kompetansepolitikk.