DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT

Organisasjonsnummer: 913558693
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

0 ansatte
Bedrift underlagt DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING

Forretningsadresse

Grev Wedels plass 9
0151 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 40 00 79 97
www.dfo.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
STATSBYGG Byggdrifterfaget
IKT-servicefaget
STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED Kontor- og admin.faget
ARBEIDSTILSYNET IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON IKT-servicefaget
Dataelektronikerfaget
MILJØDIREKTORATET IKT-servicefaget
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE IKT-servicefaget
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED Kontor- og admin.faget
STATSBYGG MIDT TRONDHEIM TRAFIKKSTASJON Byggdrifterfaget
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET Kontor- og admin.faget
ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD ØKERNVEIEN IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Mediegrafikerfaget
ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO IKT-servicefaget
RIKSARKIVET IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET Kontor- og admin.faget
DATATILSYNET IKT-servicefaget
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) IKT-servicefaget
Mediegrafikerfaget
Sikkerhetsfaget
DIGITALISERINGSDIREKTORATET Kontor- og admin.faget
Mediegrafikerfaget
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET Kontor- og admin.faget
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE Kontor- og admin.faget
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING Kontor- og admin.faget
FINANSDEPARTEMENTET Kontor- og admin.faget
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Kontor- og admin.faget
HELSEDIREKTORATET Kontor- og admin.faget
HUSLEIETVISTUTVALGET AVDELING OSLO Kontor- og admin.faget
JERNBANEDIREKTORATET Kontor- og admin.faget
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET IKT-servicefaget
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Kontor- og admin.faget
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Kontor- og admin.faget
Mediegrafikerfaget
KOMPETANSE NORGE IKT-servicefaget
KONFLIKTRÅDENE SEKRETARIATET IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
KRIPOS IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
KULTURDEPARTEMENTET Kontor- og admin.faget
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE Kontor- og admin.faget
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Kontor- og admin.faget
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO IKT-servicefaget
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET Kontor- og admin.faget
LANDBRUKSDIREKTORATET IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
MATTILSYNET LOKASJON OSLO ULLEVÅLSVEIEN Kontor- og admin.faget
METEOROLOGISK INSTITUTT IKT-servicefaget
NASJONALT ID-SENTER Mediegrafikerfaget
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT IKT-servicefaget
NORGES FORSKNINGSRÅD IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
NORGES MUSIKKHØGSKOLE IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
NORSK FILMINSTITUTT Kontor- og admin.faget
NORSK KULTURRÅD Kontor- og admin.faget
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
Mediegrafikerfaget
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET Kontor- og admin.faget
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET Kontor- og admin.faget
OSLO STATSADVOKATEMBETER Kontor- og admin.faget
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
PATENTSTYRET IKT-servicefaget
POLITIDIREKTORATET Kontor- og admin.faget
Mediegrafikerfaget
POLITIHØGSKOLEN Dataelektronikerfaget
RIKSANTIKVAREN IKT-servicefaget
Mediegrafikerfaget
RIKSREVISJONEN IKT-servicefaget
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Kontor- og admin.faget
UTDANNINGSDIREKTORATET AVD OSLO IKT-servicefaget
SKATTEETATEN Kontor- og admin.faget
Mediegrafikerfaget
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING Kontor- og admin.faget
Mediegrafikerfaget
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT IKT-servicefaget
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING IKT-servicefaget
STATENS VEGVESEN Kontor- og admin.faget
Byggdrifterfaget
STATPED Kontor- og admin.faget
UNIT-DIREKTORATET FOR IKT OG FELLES TJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING OSLO Kontor- og admin.faget
UTDANNINGSDIREKTORATET IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
UTENRIKSDEPARTEMENTET IKT-servicefaget
UTLENDINGSNEMNDA Kontor- og admin.faget
FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) BODØ IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
DIGITALISERINGSDIREKTORATET AVD LEIKANGER Dataelektronikerfaget
UNIVERSITETET I BERGEN IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Sikkerhetsfaget
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
MEDIETILSYNET IKT-servicefaget
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI IKT-servicefaget
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) TØNSBERG IKT-servicefaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 913558693 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 913558693 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.