Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2021

  • 47.00 (primær)
  • 51.00 (ordinær)

Studieplasser

210

Søknadskode (SO)

251055

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Dette er en utdanning for deg som er glad i å arbeide med mennesker og som liker utfordringer. Som sykepleier arbeider du med mennesker i alle aldersgrupper, friske og syke. Utfordringene i helsevesenet er mange og samfunnet trenger faglig dyktige, bevisste og sosialt engasjerte sykepleiere.

Bachelor

Studiets oppbygging

Studieårenes sykepleiefokus

Første studieår: 

Innføring i sykepleie og sykepleiens grunnlag

Studenten får en teoretisk og praktisk innføring i sykepleiefaget og får forståelse for sykepleie som yrkesutøvelse. Her er grunnleggende sykepleie med ferdighetstrening og forberedelse til praksisstudiene på høgskolen og 8 ukers praksisstudier i sykehjem i kommunehelsetjenesten.

Andre studieår: 

Sykepleierens funksjon i somatisk sykehus

Fokus er knyttet til spesialisthelsetjenesten. Studentene skal tilegne seg teoretiske kunnskaper og erfaringer fra pleie og behandling av akutt og kritisk syke mennesker. Studiene skal også gi kunnskap og forståelse for betydningen av samarbeid med andre yrkesgrupper. Praksisstudier utgjør 20 uker i spesialisthelsetjenesten.

Tredje studieår:

Sykepleierens funksjon overfor mennesker med sammensatte sykdomsbilder og sykdomsreaksjoner

Fokus er sykepleie til pasienter med sammensatte sykdomsbilder i hjemmesykepleien og innen psykisk helsevern. Praksisstudiene utgjør til sammen 24 uker ved institusjoner innen psykisk helsevern og hjemmesykepleie, foruten to uker sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid og svangerskap/fødsel.

Studenter ved VID Bergen går deler av studietiden på studiested Betanien og deler av studietiden på studiested Haraldsplass.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere må dokumentere

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Les mer og søk på studiet via Samordna opptak


Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Studiekode 251055

Søknadsfrist
Realkompetanse: 1. mars
Ordinært grunnlag: 15. april

Krav om politiattest.

Krav om medisinsk testing.

Læringsutbytte

Målet med sykepleierutdanningen er å «utdanne selvstendige og ansvarsbevisste endrings- og pasientorienterte yrkesutøvere som viser evne og vilje til en bevisst og reflektert holdning ved utøvelse av sykepleie. Utdanningen skal kvalifisere for et yrke og en yrkespraksis som er i stadig utvikling og endring. Læring ses derfor i et livslangt perspektiv der både yrkesutøver og arbeidsgive har ansvar».

Videre studier

Etter endt utdanning har du mulighet for videre spesialisering innenfor helse- og sosialfag. VID vitenskapelige høgskole har også tilbud om masterutdanninger innen helse- og sosialfag og verdibasert ledelse.

Karrieremuligheter

Fullført utdanning gir tittelen Bachelor i sykepleie. Det kvalifiserer til å jobbe som autorisert sykepleier i både det offentlige og private helsevesen. Eksempler på arbeidsplasser kan være sykehus, sykehjem, hjemmesykepleien, bedriftshelsetjenesten, ambulansetjenesten, bo- og rehabiliteringssenter, internasjonale hjelpeorganisasjoner, rådgivning og bistand.

Utveksling

Det legges vekt på internasjonal utveksling og det vil bli gitt tilbud om undervisning på engelsk i minst to emner. VID vitenskapelige høgskole er aktiv deltaker i EUs Erasmus+ program og Nordplus-nettverk og har utvekslingsavtaler med ulike utdanningsinstitusjoner i Europa, Cuba, Israel, Australia og USA.

Vi har avtaler med institusjoner i bl.a. Afrika, India som gir mulighet til å gjennomføre praksisstudier. Praksisstudier i utlandet kan variere fra 4 uker og opp til 6 måneder

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Alle utdanninger innen