Læreplan

Læreplan i
Vg3 Kunst, design og arkitektur

Kunst og skapande arbeid handlar om å kunne fordjupe seg i samtidig kunst, medium og visuelle uttrykk. Faget gir elevane tilgang til det mangfaldet av uttrykksformer som finst i kunsten, og kan bidra til eigenutvikling gjennom kunstnarleg aktivitet. Aktivitetar i faget kan bidra til forståing av korleis kunst kan vekke kjensler, skape undring og kommentere samfunnet på ulike måtar. Kunst og skapande arbeid gir elevane høve til å utvikle førestillingsevna og kreative løysingsstrategiar som førebur dei på deltaking i kultur, samfunn og arbeidsliv.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet