Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

15000

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-GAK0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20405-2

Om studiet

Fagskolestudiet Historiske gartnerfag kompetanse er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer hvordan gartneren som antikvarisk håndverker skal behandle historiske hager som kulturminner, både i daglig drift og skjøtsel, og ved restaureringsarbeider. Studiet går ut på å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske anlegg, alt basert på historiske kilder, feltarbeid, uttesting av historiske metoder og annen dokumentasjon.

Beskrivelse av studiet:

Vi jobber med konkrete, tverrfaglige restaurering- og skjøtselprosjekter. Teorien består bl.a. i en innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselshistorie, verneteorier, lovverk og standarder. Praksis består bl.a. i innføring i ulike tradisjonelle gartnerhåndverk. Vi har praksis og ekskursjoner i innland og utland.

Oppbygging av studiet:

Studiet består av ett år med restaureringsprosjekter og konkrete case-studies, og ett år med skjøtselprosjekter på temabaserte samlinger.

Studiet består av 2 moduler:

 • Historiske grøntanlegg
 • Antikvarisk drift og skjøtsel

Faglig innhold:

Historiefag: 20 studiepoeng
Vegetasjonslære: 20 studiepoeng
Tekniske fag: 10 studiepoeng
Prosjektplanlegging: 10 studiepoeng

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.
Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Veien videre:

Etter endt utdanning har du tittelen Gartner med antikvarisk kompetanse, og kan få jobb i historiske hageanlegg, så som museer, parker, ulike offentlige og private grøntanlegg.

Søknadsskjema: https://www.samordnaopptak.no/info/

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er fullført og bestått videregående opplæring jamfør Fagskoleloven §16 og
Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea.

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Gartner
 • Vg3 Gartnernæring
 • Vg3 Landbruk
 • Vg3 Skogfaget

eller:

Vg3 Generell studiekompetanse med dokumentasjon på minst en av punktene
under:

 • Grøntfaglig utdanning fra NKR 6 med minst 30 studiepoeng innen:
 • Plantefag
 • Jordfag
 • Skogfag
 • Økologiske fag
 • Landskapsarkitektur
 • Naturforvaltning
 • Praktisk, grøntfaglig erfaring fra egen eller andres bedrift med varighet på minst 6. måneder
 • Kompetansebevis med bestått programfag fra Vg2 landbruk og gartnernæring

Eller tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.
Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat Historiske gartnerfag

Tilleggsinformasjon

Fagskolestudiet Historiske gartnerfag er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Alle utdanninger innen