Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

186480

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hva er meningen med livet, og hva er kristendommens svar på det? Har kristendommen alltid vært den samme, eller må vi forstå den som en mangfoldig historisk størrelse? Hva står det egentlig i Bibelen, og hvordan er det mulig å forstå det som står der i dag? Slike spørsmål og mange andre vil bli drøftet i teologistudiet. Studiet handler først og fremst om kristen tro og tanke, om bibelkunnskap, og kristendommens historie, men du vil også bli kjent med andre religioner og lokale religiøse tradisjoner. Studiet gir grunnlag for å arbeide som prest, andre stillinger i kirken, og kvalifiserer til andre yrker som krever kunnskap om menneskers tro og livssyn.

Studiet gir deg innføring i kristendommen, dens opphav, historiske utvikling, og dens betydning i dag. Studiet legger vekt på bibelfag, kristendomshistorie og systematikk (troslære og etikk). Det inkluderer også samisk religionshistorie, samt lokale kristne retninger, som f.eks. læstadianismen. Det særegne med teologi ved UiT er at studiet både inkluderer teologiske og religionsvitenskapelige elementer.

For å bli prest må du ha mastergrad i teologi og i tillegg praktisk-kirkelig utdanning (60 studiepoeng) som du kan ta ved VID Kirkelig utdanningssenter nord. Praktisk-kirkelig utdanning kan du ta på deltid, parallelt med teologistudiet eller etter fullført mastergrad.

Undervisningsopplegg

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatorisk arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Læringsutbytte

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten

 • har bred kunnskap om kristendommens opprinnelse, historiske utvikling, sentrale tekster og egenart i dag
 • kjenner til fagets forskningshistorie og ulike teoretisk-metodiske tilnærminger innen fagområdet
 • har kunnskap om kristendommens relasjon til andre religioner
 • har kunnskap om samisk religionshistorie og nordnorsk folkereligiøsitet
 • kan oppdatere sine faglige kunnskaper om teologi


Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende faglige teoretiske og metodiske redskap for å analysere og drøfte sentrale spørsmål i den kristne tradisjon i fortid og nåtid
 • kan beherske relevant faglig terminologi og framstille fagstoff slik at det belyser en problemstilling på en klar måte
 • skal kunne innhente, vurdere og bearbeide fagstoff og reflektere kritisk over eget faglig arbeid


Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn fra fagområdet
 • kan formidle teologisk faglig innhold muntlig og skriftlig
 • kan jobbe selvstendig under veiledning med teologiske og historiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer

Karrieremuligheter

Studiet gir deg et fundament til å kunne velge mange spennende retninger. I kombinasjon med praktisk-kirkelig utdannelse ved VID Kirkelig utdanningssenter nord (60 studiepoeng), åpner det seg muligheter for flere kirkelige stillinger.

Mange av dem som velger yrke etter bachelorgrad, uten videre utdanning, finner spennende jobber innenfor formidling, offentlig og privat forvaltning, kultursektoren, organisasjonsarbeid og steder hvor forståelse av læring og religion og/eller kultur er et tema. Hvorvidt du skal kunne finne de spennende jobbene avhenger i stor grad av hvor aktiv du selv er - allerede underveis i studiene.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig i mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Studiet i teologi legger til rette for utenlandsopphold i 4. semester (vår). Et annet semester kan også være mulig, men du bes da å kontakte instituttet for nærmere avtale.

Teologi har egne utvekslingsavtaler, og det anbefales at studentene bruker disse:

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Søknadsfrister:
1. september (vårsemester)
1. februar (høstsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I TEOLOGI