Romfysikk - master (5-årig), sivilingeniør favoritt ikon

Universitet og høgskole
Nordlyset er ett blant flere fenomener i jordas øvre polare atmosfære som oppstår på grunn av vekselvirkningen mellom jordas og solas atmosfære. Sivilingeniørstudiet i romfysikk handler om hvordan du kan bruke raketter, satellitter og bakkeinstallasjoner, som for eksempel radar, til å studere den øvre polare atmosfære og det nære verdensrom. Slike studier er viktige, både for å forstå vår egen planets atmosfære og overvåke dens forandringer, men også fordi det kan hjelpe oss å beskytte viktig infrastruktur. For eksempel er satellitter, som brukes til viktige oppgaver som kommunikasjon, navigasjon og jordobservasjon, utsatt for romvær, slik som utbrudd fra sola og geomagnetiske stormer. Dette påvirker både kommunikasjonen med, og posisjoneringen av satellittene. Kunnskap om romfysikk er viktig blant annet for å forutsi og korrigere for disse påvirkningene.

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2015

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

I Tromsø har vi sterke tradisjoner i romfysikk med vekt på nordlys og vårt nære verdensrom. Nordlysobservatoriet dannet utgangspunktet for fysikkstudiet ved UiT Norges arktiske universitet, da det ble grunnlagt i 1972. Nordlysforskningen gir viktig inspirasjon til teknologimiljøet i byen, blant annet ved at den har gitt motivasjon til konstruksjon og bygging av EISCAT og en rekke andre radarer og raketter som brukes i studiet av nordlyset og ionosfæren. Romfysikk er også viktig for den stadig økende industrien som benytter seg av satellitter til kommunikasjon, navigasjon og jordobservasjon.

Sivilingeniørstudiet i romfysikk gir solid kunnskap i matematikk og fysikk med spesiell vekt på forhold i den øvre atmosfære og det nære verdensrom. Du får grunnleggende innsikt i mekanikk, elektromagnetisme og statistisk fysikk. Studiet inneholder viktige moduler innen signalanalyse og instrumentering, det siste med spesiell vekt på tolkning av data fra radarer og raketter, samt fra satellitter.

I første semester arrangeres det et obligatorisk feltkurs ved Andøya rakettskytefelt.

Første del av studiet omfatter viktig basiskunnskap i matematikk, statistiske metoder, signalbehandling og fysikk, og gir et viktig fundament for videre studier i romfysikk. Videre får du solid kunnskap om romfysiske og romrelaterte problemstillinger. Mot slutten av studiet kan du velge emner som gir mulighet for ytterligere fordypning. Minst 10 studiepoeng skal være fra et fag som ikke er realfaglig, for eksempel økonomi, administrasjon, språk eller ledelse.

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave på ett semester. Som eksempler på emner for masteroppgave nevnes:

  • Observasjoner med EISCAT av fenomener i den øvre polare atmosfæren, for eksempel ioneinstabiliteter, finstrukturer i nordlyset og romvær (dynamikk).
  • Eksperimentelle, teoretiske og numeriske studier av støvplasma i mesosfæren med raketter, mesosfæreradar (MORRO) og EISCAT-radarene.
  • Utvikling av eksperimentelle teknikker, spesielt for radarer, optisk instrumentering og raketter.
  • Teoretisk og numerisk analyse av fenomener i solvind og andre romplasma.
  • Eksperimentelle studier i laboratorieplasma, blant annet for rakettinstrumentering.

Dersom masteroppgaven innebærer arbeid på laboratorium, felt eller tokt vil gjennomføring av kurs i sikkerhetsopplæring være obligatorisk før uttak av masteroppgaven.

Valgemner bør bestemmes i samråd med veileder i forbindelse med valg av masteroppgave. En oversikt over godkjente valgemner finner du i studieplanen nederst på siden. Også andre valgemner kan inngå i graden ved søknad eller etter anbefaling fra veileder. Et individuelt spesialpensum kan også være aktuelt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + SIVING

Opptaksinformasjon

For opptak til masterstudiet i teknologi kreves generell studiekompetanse + Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1. Studiet er uten adgangsregulering og åpent for alle kvalifiserte søkere.

Fordypning som tilsvarer programfagene, for eksempel studieretningsfagene 3MX + 2FY fra Reform 94, vil også fylle de spesielle opptakskravene.

Søkere med bestått ett-årig forkurs for ingeniørutdanning fyller de spesielle opptakskravene og er unntatt fra kravet om generell studiekompetanse. UiT Norges arktiske universitet tilbyr forkurs for ingeniørutdanning.

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Studieprogrammet har opptak hver høst med søknadsfrist 15. april. Søknaden sendes elektronisk til Samordna opptak. Søknadskoden er 186 814. For å kunne søke gjennom Samordna opptak trenger du elektronisk ID. Husk at du må skaffe deg nødvendige koder eller kort i god tid før søknadsfristen.

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av tidligere utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordnaopptak og lever søkna om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet. For eksempel vil søkere med relevant ingeniørutdanning ofte kunne innplasseres direkte på 4. studieår i sivilingeniørstudiet. Lokale søkere kan søke om overgang mellom studieprogram innen gjeldende frister.

Karrieremuligheter

Romrelatert industri er i sterk utvikling i Norge, og det er forventet et stort behov for sivilingeniører i romfysikk de nærmeste årene. Du kan jobbe innen forskning og utvikling og har god og naturlig bakgrunn for jobber i private bedrifter, offentlige foretak og innen administrasjon. Kombinerer du sivilingeniørstudiet med praktisk-pedagogisk utdanning, blir du kvalifisert for stilling i videregående skole.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I TEKNOLOGI/SIVILINGENIØR

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2016

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

186814

Lignende utdanninger