Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

Det gis ikke opptak høsten 2023/2024 Stadig flere turister ønsker å oppleve arktisk natur og kultur. Derfor er det et økende behov for kompetente tilbydere av naturbaserte opplevelser. I dette studiet får du ny kunnskap om aktuelle og sentrale tema innenfor naturbasert reiseliv; opplevelseskvalitet, besøksforvaltning, bærekraft og innovasjon. Studiet er et heltidsstudium med digitale undervisningssamlinger.

Reiseliv er blant verdens hurtigst voksende næringer. Stadig flere ønsker å oppleve arktisk natur og kultur, og det er et økende behov for tilbydere av naturbaserte opplevelser, som har et bevisst forhold til opplevelseskvalitet, besøksforvaltning, bærekraft og innovasjon.

Gjennom studiet etableres en forståelse for reiselivets samspill med øvrige næringer og sektorer i et samfunnsmessig perspektiv.

Basert på kunnskaper innenfor fagområder som reiseliv, friluftsliv og entreprenørskap, lærer studentene å utvikle og formidle bærekraftige naturbaserte reiselivsopplevelser.

Studiet gir et grunnlag for å kunne drive og utvikle egen reiselivsbedrift eller for å kunne jobbe med andre typer arbeid innenfor opplevelses- og destinasjonsutvikling.

Studiet har et sterkt fokus på integrering av teori og praksis. Gjennom ulike praksiscase som gjennomføres i samarbeid med reiselivsbedrifter, knyttes ‘uteklasserommet’ og ‘inneklasserommet’ sammen som gjensidige og utfyllende læringsarenaer i en arktisk kontekst.

Undervisningsopplegg

Det benyttes varierte undervisningsformer som forelesninger, seminarer, og studentaktive læringsformer som workshops, praksisrelaterte case, gruppearbeid, selvstudium og veiledning i grupper og individuelt.

Studiet har et sterkt fokus på integrering av teori og praksis. Ulike praksiscase gjennomføres i samarbeid med reiselivsbedrifter og andre relevante aktører. Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.

Eksamensformene som benyttes er skriftlig skole- og hjemmeeksamen. Se for øvrig eksamensform og kontinuasjonsadgang i de enkelte emnebeskrivelsene.

Læringsutbytte

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten har

  • kunnskap om innovasjon og entreprenørskap innenfor natur- og opplevelsesbasert reiseliv
  • kunnskap om reiselivsnæringens betingelser og bidrag til bærekraftig destinasjonsledelse og besøksforvaltning
  • kunnskap om markedsføring og økonomi

Ferdigheter:

Kandidaten kan

  • delta i innovasjonsprosesser i utviklingen av opplevelsesprodukter innenfor rammene av små- og mellomstore reiselivsbedrifter
  • formidle naturbaserte opplevelsesprodukter digitalt og verbalt

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

  • anvende relevante faglige verktøy og uttrykksformer og bidra til utvikling av god praksis i reiselivsnæringen
  • reflektere over og diskutere profesjonalitet, etiske problemstillinger og perspektiver på bærekraft innenfor reiselivssektoren
  • planlegge og gjennomføre ulike prosjekter individuelt og i team

Karrieremuligheter

Studiet gir et grunnlag for å kunne drive og utvikle egen reiselivsbedrift eller for å kunne jobbe med andre typer arbeid innenfor opplevelses- og destinasjonsutvikling.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i naturbasert reiseliv og entreprenørskap/Årsstudium i filosofi

Alle utdanninger innen