Fakta

Sted:
Bodø
Alta
Tromsø
Narvik
Studietype:
Forkurs
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning? Som student på forkurset får god opplæring i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen. Ved forkurset lærer du god studieteknikk som du tar med seg videre gjennom resten av studietiden. Samarbeid gjennom prosjektoppgaver kan gi deg nyttig erfaringer i et fremtidig arbeidsliv.

UiT har tilbud om Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning på følgende steder:
- Tromsø
- Narvik
- Alta
- Bodø

Fullt forkurs består av 5 emner: matematikk, fysikk, norsk, engelsk, teknologi og samfunn.
Det tar 100% av et studieår og inkluderer ca. 33 timer i uka over høst- og vår semester.
Til sammenligning består Forkurs i realfag av 2 emner: matematikk og fysikk. Dvs. 60% av et studieår og inkluderer ca. 20 timer i uka over høst- og vår semester.

Bestått fullt forkurs kvalifiserer for opptak til alle ingeniørutdanningene i Norge. Du må ha bestått alle fagene i fullt forkurs for å bli vurdert i ´forkurskvoten´. Opptakskravene for denne kvoten er tradisjonelt lavere enn andre opptaksveier for ingeniørutdanning. Du kommer ikke med i forkurskvoten med kun bestått realfag.

Studiets innhold:

 • Matematikk: totalt 408 timer
 • Fysikk: totalt 245 timer
 • Norsk: totalt 218 timer
 • Engelsk: totalt 109 timer
 • Teknologi og samfunn: totalt 109 timer

Søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypningen i realfag (matematikk og fysikk) for opptak til ingeniør-/sivilingeniørstudier oppfordres til å søke om opptak til Realfagskurs. Erfaringer viser at omtrent alle som søker fullt forkurs istedenfor bare realfag, fordi de ønsker å komme i forkurskvoten, til slutt ender opp med å droppe de fagene de ikke trenger likevel i løpet av høstsemesteret. Vi anbefalsterkt at dere som har generell studiekompetanse kun tar realfag.

Undervisningsopplegg

Undervisning
På et studieår som går over et høst- og vårsemester, tar du 5 emner med følgende fordeling på et helt studieår.

-Matematikk: 37,5 %
-Fysikk: 22,5 %
-Norsk: 20,0 %
-Engelsk: 10,0 %
-Teknologi og Samfunn: 10,0 %

Undervisningsopplegg varierer mellom studiesteder. Det kan du lese mer om under info for hvert studiested.
I realfag er det økter med undervisning og oppgaveregning.
For alle emner er obligatoriske innleveringer en del av arbeidskravet.
For Alta, Bodø og Narvik er møteplikt på 80% en del av arbeidskravet.

Vurdering og eksamen

Oppbygging av endelig karakter I hvert emne varierer mellom studiestedene

Tromsø

 • Endelig karakter for hvert emne: 30% deleksamen til jul, 70% deleksamen (nasjonal gitt eksamen)

Alta, Bodø, Narvik

 • Endelig karakter for hvert emne: 49% mappe, 51 % nasjonal gitt eksamen.
  • Mappakarakter består av resultater fra underveisprøver.

Se detaljert beskrivelse av undervisning og vurdering av emnene i gjeldende studieplan.

Opptakskrav


1. Avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve
eller
2. Bestått VG1 og VG2 yrkesfag i norsk/nordisk videregående skole
eller
3. Realkompetanse (fylle 18 år eller mer i opptaksåret, minst 5 års dokumentert fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning på nivå over grunnskole)
eller
4. Generell studiekompetanse.

Opptaksinformasjon

For opptak til forkurs til ingeniørutdanning må søkere ha:

1. Avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve, eller
2. Bestått VG1 og VG2 yrkesfag i norsk/nordisk videregående skole, eller
3. Realkompetanse - fylle 18 år eller mer i opptaksåret, dokumentere minst 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning på nivå over grunnskole, eller
4. Generell studiekompetanse.

Rangering:
Se Forskrift om opptak til studier ved UiT, §21.

Fordeling av studieplasser:
- Søkere med fag-/svennebrev eller bestått Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglig studieretning tildeles 80% av studieplassene.
- Søkere som er kvalifisert på bakgrunn av realkompetanse tildeles 20% av studieplassene.
- Søkere som er kvalifisert på bakgrunn av generell studiekompetanse vil kun få tilbud om studieplass dersom det er ledige plasser.

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelse for 1-årig Forkurs for ingeniørutdanning ved UiT Narvik, Alta, Bodø og Tromsø

 • Kunnskap
  - Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk, fysikk, norsk, engelsk samt samfunnsfag, slik at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning.
  - Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.
  - Kandidaten har kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.
 • Ferdigheter
  - Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.
  - Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte. - Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.
  - Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy.
  - Kandidaten har kjennskap til programmering og algoritmisk metode.
 • Generell kompetanse
  - Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.
  - Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.
  - Kandidaten forstår betydningen av digital dømmekraft.
  - Kandidaten kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg og forstår betydningen av tverrfaglighet og samarbeid.
  - Kandidaten forstår betydningen av digital dømmekraft.

Se nærmere beskrivelse av læringsutbytte i de ulike fagene i gjeldende studieplan.

Kvalifikasjon/tittel

Forkurs for ingeniørutdanning

Alle utdanninger innen