Fakta

Sted:
Mo i Rana
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

Har du fag- eller svennebrev? Vil du være med å bygge samfunnet rundt oss? Er du kreativ, konstruktiv og liker å skape noe nytt? Velger du dette spennende studiet kan du bygge fremtidens smarthus, verdens mest moderne sykehus, sikre og moderne veier. Tar du denne utdanningen ved UiT i Narvik blir du en attraktiv byggingeniør! Opptaksveien y-vei er aktuell for deg hvis du har relevant fag- eller svennebrev fra det yrkesfaglige utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. NB! Studiestart januar! Søkevinduet er åpent fra 1. september til 1. desember. Søkere som er i jobb på søketidspunktet bør søke så tidlig som mulig. Søknader behandles fortløpende, og søkere som er kvalifisert vil få tidlig beskjed, slik at dere kan planlegge studiestart på en forsvarlig måte.

Januar (vårsemester) er valgt som studiestart for å rekruttere både nyutdannede fagarbeidere og fagarbeidere med kortere eller lengere yrkeserfaring. Mange avslutter lærlingperioden og får sitt fagbrev på høsten, og kan derfor søke seg rett inn på dette programmet. Første semester (vår) får du grunnleggende kompetanse i matematikk og fysikk, som er kunnskap du trenger for å gå videre med de ordinære ingeniørfagene.

UiT har også et ordinært opptak til bacheloringeniørprogrammet bygg i Mo i Rana med studiestart i august. Det er for de med fordypning realfag fra videregående skole eller forkurs. Dette opplegget kalles a-veien (for å skille det fra y-veien). Undervisningsopplegget for disse to gruppene kan samordnes gjennom en stor del av deres 3-årige studieperiode. Y-vei-løpet er også 3 år, og det avsluttes i et høstsemester. Det vil si at y-veien sitt 1. og 6. semester er spesielt for dem, og så vil deres 2.-5. semester og a-veien sitt 1.-4. semester i stor grad være likt, og de kan jobbe sammen som gruppe i et felles studentfaglig miljø på Campus Helgeland.

Den nære tilknytning instituttet har til næringsliv og offentlig forvaltning, gir deg gode muligheter for aktuelle og spennende prosjekt- og hovedoppgaver. Du får også kontakt med virksomheter gjennom gjesteforelesere og bedriftsbesøk.

Din yrkesfaglige bakgrunn gjør at du allerede vet mye om hvilken rolle bygg- og anleggssektoren spiller i utvikling av samfunnet vårt. Med både et fagbrev og en ingeniørutdanning i lomma, er du svært ettertraktet i arbeidsmarkedet!

På vårt studiested i Mo i Rana starter vi 2. uke i januar, og så avsluttes studiet med et høstsemester det 3. året.

Her er en nærmere beskrivelse av studieretningene studiet på Mo bygger på:

Konstruksjon og byggeteknikk

Er du interessert i hvordan bygninger dimensjoneres, konstrueres og føres opp, velger du denne studieretningen. Du vil hensynta klima og miljø ved å skape hus som er bærekraftige gjennom hele byggets levetid. Dette inkluderer hvordan bygningsmaterialene kan gjenvinnes og gjenbrukes. Du får også utfolde deg med digitaliserte støttesystemer i hele prosessen fra tegning, via konstruksjon, bygging og vedlikehold av bygningsmassen.

Anlegg og samfunnsteknikk

Er du interessert i utslippsfrie byggeplasser og vann og avløpssystemer som sikrer god helse og unngår forurensing? Er du også opptatt av hvordan veier, broer og tuneller bør bygges og vedlikeholdes, samtidig som hensynet til endringer i klima og miljø er ivaretatt? Norge står foran store investeringer i vei- og rørnett, så er du interessert i å bidra her, velger du studieretning for Anlegg og samfunnsteknikk.

Undervisningsopplegg

Med relevant yrkesfag som utgangspunkt, y-vei, gir vi ut i fra en formal- og realkompetansevurdering y-vei søkere fritak for til sammen 3 emner/fag (30 studiepoeng) fra fagpakken til a-vei studiet. 20 studiepoeng er fritak for helt grunnleggende programemner, og 10 studiepoeng fra pakken av valgemner. Denne reduserte studiebelastningen fra a-vei programmet, bruker vi til å gi y-vei studentene en innføring i det de mangler av grunnleggende matematikk, fysikk og norsk i form av to spesielle y-vei emner (teknisk realfag og teknisk språkføring) med henholdsvis 20 og 10 studiepoeng fordelt over 1. og 2. semester.

Arbeidsformer

Det benyttes flere forskjellige arbeids- og undervisningsformer. Alle fagene er tilgjengelig på it`s learning (Learning Management System) på internett. De fleste fagene er basert på tradisjonell tavleundervisning. I tillegg kan nettstudenter delta i de forskjellige fag med digital tavleundervisning. Det finnes både individuelle øvingsoppgaver og laboratorieøvinger, og gruppearbeid.

Vurderingsformer

Gjennom studiet blir det benyttet ulike vurderingsformer i de ulike emnene, avhengig av det som er best egnet for hvert emne. Noen emner har obligatoriske øvinger og innlevering, individuell eller i gruppe, som enten er godkjent/ikke godkjent eller en del av endelig karakter. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen, i form av skoleeksamen eller hjemmeeksamen. Mappevurdering kan også benyttes i noen fag. Eller det benyttes kombinasjoner av forskjellige vurderingsformer.

Opptakskrav

Godkjent og relevant fag- eller svennebrev fra det yrkesfaglige utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk, dvs. bestått Vg1 og Vg2, og minimum 2 års læretid i bedrift. Fag- eller svennebrev som bygger på 'Særløp', 'vekslingsmodellen' eller 'praksiskandidat' kan også godkjennes.

Opptaksinformasjon

Søkevinduet er åpent fra 1. juni til 1. desember. Søkere som er i jobb på søketidspunktet bør søke så tidlig som mulig. Søknader behandles fortløpende, og søkere som er kvalifisert vil få tidlig beskjed, slik at dere kan planlegge studiestart på en forsvarlig måte.

Opptakskrav og rangering:

Godkjent og relevant fag- eller svennebrev fra det yrkesfaglige utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon, dvs. bestått Vg1 og Vg2, og minimum 2 års læretid i bedrift. Fag- eller svennebrev som bygger på 'Særløp', 'vekslingsmodellen' eller 'praksiskandidat' kan også godkjennes.

Søkere som har fag-/svenneprøve tatt i skole, må i tillegg dokumenter minimum 12 måneders praksis etter avlagt fagprøve.

Opptak til Y-vei Bygg krever yrkesfaglig utdanning og relevante FAGBREV

Fagprøven må være tatt etter Reform 94 eller Kunnskapsløftet. Søkere med fagbrev før Reform 94 eller utenlandsk fagbrev må dokumentere tilstrekkelig kompetanse for at det skal bli foretatt en individuell vurdering av realkompetanse.

Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:

- 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev»
- 2 tilleggspoeng for kvinnelige søkere

Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører fagbrev innen frist for semesterregistrering.

Er du er i jobb og trenger tidlig svar på søknaden? Benytt i så fall merknadsfeltet til slik informasjon.

Studietilbudene krever ikke bakgrunn fra fagskole, gjennomført forkurs, tilpasning via sommerkurs e.l., som ellers gjelder for opptak ved manglende studiekompetanse.

Flere opptaksveier: Mangler du studiekompetanse, nødvendige realfag eller fagbrev kan du likevel kvalifisere for opptak til ingeniørstudier. Sjekk hva som gjelder for deg

Læringsutbytte

Du får en utdanning som er anvendt, allsidig og bred innenfor bygg-ingeniørfaget, med en kombinasjon av tekniske fag, realfag, spesialiseringsfag, noe samfunnsfag og ulike valgfag. Prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Du får også kompetanse i økonomi og ledelse.

Konstruksjons og byggteknikk

Med avanserte beregningsverktøyer lærer du hvordan bygg og anlegg skal konstrueres og bygges effektivt og etter gjeldende krav og regler. Riktige materialer må velges, og BIM-teknikken du lærer (Bygnings- Informasjons Modellering), demonstrerer hvordan hele prosessen fra tegning og konstruksjon, og helt frem til bygging og drift, er koblet sammen. Studieretningen fokuserer også på bærekraft og hvordan betong- og stålkonstruksjoner kan rehabiliteres og gjenvinnes.

Anlegg og samfunnsteknikk

Norge har stort behov for ny og forbedret infrastruktur som veg, bane, tunneler, vann og avløp. Du lærer også om arealplanlegging som er sentralt innen alle fagområder på bygg-studiet. Det samme gjelder kunnskap om vegteknologi og hvordan veger driftes og vedlikeholdes på best mulig måte. Rent vann og et avløp som naturen og samfunnet rundt oss tåler, er avgjørende for god helse og bærekraft, både i Norge og internasjonalt. Du får derfor en god fordypning i vann og avløpsteknikk.

Se nærmere beskrivelse av læringsutbytte i siste versjon av fagplane.

Karrieremuligheter

Som ingeniør utdannet ved UiTs bygglinje, har du enorme jobbmuligheter over hele landet. Dette inkluderer alle deler av bygg – og anleggsbransjen;

Som byggingeniør har du muligheter for jobb blant:

  • Byggherrer og eiere av infrastruktur som kommuner, eiendomsselskaper og Statens Vegvesen
  • Produsenter og leverandører av byggevarer som trevarer, betongmoduler, stål, isolasjonsmaterialer, vinduer og dører
  • Rådgivere som ingeniørselskaper og arkitekter
  • Entreprenører som står for selve byggingen og maskinarbeidet. Ingeniørarbeidet utgjør for mange av disse en viktig del

Til sammen består den samlede bygg- og anleggsnæringen av rundt 60.000 virksomheter i Norge med 250.000 ansatte, og omsetter for 600 milliarder kroner.

Studenter fra alle studieretninger er attraktive i jobbmarkedet og studiet gjennomføres og videreutvikles i nært samarbeid med dine mulige fremtidige arbeidsgivere. Dette kan være rådgivningsselskaper som Norconsult og Sweco, entreprenører som PEAB, Veidekke og Consto, leverandører av betong som HGB og Nordland Element. I tillegg vil du kunne jobbe hos byggherrer, eiendomsutviklere og eiere av infrastruktur som Statens Vegvesen, Forsvarsbygg og alle kommuner i vårt langstrakte land.

Linken under viser til virksomheter som kandidatene ved byggstudiet gjennomførte bacheloroppgaver for i 2019. Bedriftene er også eksempler på arbeidsgivere der mange ferdig utdannende kandidater fra byggstudiet er ansatt.

Partnere 2019 bacheloroppgaver

Utveksling

UiT Norges Arktiske Universitet samarbeider med andre universiteter nasjonalt og internasjonalt. Dette gir muligheter for opphold for våre kandidater ved andre utdanningsinstitusjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen